Dato: 17. august 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

623. Til Henriette Collin.

Petershøi, Skovshoved den 17 August 1869.

Kjære Fru Collin!

Igaar forlod jeg »Rolighed«, Fru Melchior og Døttre fulgte rnig herud; jeg var ganske veemodig stemt, thi Gud veed naar og hvor vi sees. Hvorledes mon det staaer til om et Aar ved Gjensynet paa »Rolighed«. De reise i denne Maaned og rimeligviis til Madera, dog lægge de Veien over Ber­lin for at tale med Dr Traube, om han maaskee antager at »Mentona« vil være anbefaleligt, saa at de slap for den lange Sø-Reise. Jeg bliver her paa »Petershøi« til i næste Uge, rimeligviis Tirsdag eller Onsdag og da har jeg endnu 14 Dage at blive i Byen; jeg tager derind i Hotel d Angleterre; thi det er jo Meningen, at jeg bliver her den 6te September - Jeg gjentager her skriftligt Spørgsmaalet, det generer mig at komme frem med det mundtligt til Henriques; ham er der jo talt eller skrevet til derom, tænker jeg! Flere have spurgt mig om de kunne686 komme med, jeg veed Intet og kan Intet svare, men et Par Navne maa jeg dog nævne, som have talt til mig, nemlig Frøken Mathilde Ørsted og Fru Conferensraadinde Kock. Jeg hørte af Fru Melchior at Frøken Zahle havde spurgt hende.–Endnu en 20 Gang, opgives det Hele, da lad mig det vide snarest, thi da reiser jeg ved Maanedens Udgang; jeg frygter at de fleste af Vennerne paa denne Tid er generet af Festen, generet ved at komme til Byen?–Naar De skriver send da Brevet til Melchiors paa »Rolighed« saa faaer jeg det nok ved Hr Henriques687. Da De forrige Onsdags var inde i Byen saae jeg Dem ikke; jeg var til Frokosten hos Grev Frijs s og da denne var endt kom Byge paa Byge, saa at jeg skyndte mig i den første Sporvogn, og foer ud paa Øster­broe, forvisset om at De blev i Byen Dagen derpaa,ja at De maaskee spiiste til Middag paa »Rolighed«, hvor De var ventet efter som De ikke havde givet Afbud; jeg tog imidlertid om Formiddagen til Byen og søgte Dem, men De var allerede afsted. Jonas saae og talte jeg med paa Hofballet; jeg blev kun til Kl 11 om Aftenen, han tilbragte vel der en længere Tid. Mine Øine begynde igjen at blive daarlige, forresten er jeg ret vel. De sidste Dage fik jeg Besøg paa Besøg paa Rolighed, først kom Hr. Brandt med Frue og Søn fra Amsterdam, saa den kjære Carlos O Neill med Frue og Søn fra Setubal, saa en Mængde Amerikanere, ja endog en Præst fra Texas der samlede ind til et der vordende Universitet'ndash;Frøken Raasløff reiser paa Torsdag med General Fremont og Familie til Schweiz. Meget længes jeg efter at De skal høre »Hønse-Grethes Familie« og »Hvad Tidselen oplevede«. Begge har jeg sendt til Amerika, men frygter for at Manuskriptet er gaaet med Dampskibet »Germania«, der efter Aviserne, er forulykket!–

Hils Deres Mand, Louise og Jonas. Hils Hr og Fru Lund og lad mig snart høre nogle fornøielige Ord fra Dem.

Deres meget hengivne

H.C. Andersen.

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost