Dato: 17. august 1869
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

622. Fra Henriette Collin.

Aalsgaard 17de Aug [ 1869]

Kjere Andersen !

»Andersen er gruelig vred paa Dig«!–Saaledes har det i de senere Dage lydt fra forskillige Sider og dersom jeg et eneste Øieblik havde troet der paa, maatte jeg jo have fortvivlet'ndash;dette gjorde jeg imidlertid ikke fordi jeg vidste at det ikke var Tilfældet og naar De har været, lidt vred, saa skal jeg nu retfærdiggjøre mig for Dem. Det var venligt af Fru Melchior at indbyde mig til Torsdag Middag, og jeg burde ganske vist have skrevet at jeg ikke kom, dersom jeg havde tænkt mig at min Udeblivelse var bleven mærket, eller at jeg virkelig blev vantet, men, kjere Andersen Toget gaar Kl. 7 1/2 og Deres Middag er altsaa'ndash;Jeg vilde have besøgt Rolighed Onsdag Formiddag, men fik at vide at De var hos Grev Friis, hvad jeg jo maatte have vidst dersom jeg ikke herude levede saa langt fra »Hoffets vilde Fryd«,–og saa tænkte jeg mig Muligheden af at Fru Melchior ogsaa var der, og saa var Veiret jo mildest talt rædsomt'ndash;Alt hvad jeg fik af Festlighederne derinde var det, at jeg i Sporvogn lod mig kjøre gjennem Æreporten ved Holmens Kirke, og kom derved til den Overbevisning at der ikke er saa stor en Forskjel mellem en Sporvogn og en Guld?Karet, som man tror.–Da jeg om Aftenen kjørte til Jernbanen saae jeg de 1000 lystklædte Damer vandre til Kongens have i en Byge som syntes at ville skylle baade dem og hele Communen bort med sig'ndash;det var formelig pinligt at see saa mange Menneskers Arbeide, gode Hensigter og Glæder (baade med G og K.–) forspildte.

Snart Veiret vil slaae sig lidt til Roe seer vi Dem vel herude kjere Andersen, nu er det snart et Fjerdingaar siden vi taltes ved.–

Louise Lind er hos os, men Himlen er ubarmhjertig og viser kun sorte Skyer der skyller deres vaade Indhold ud over os og over de deilige Rug Hauge som staae paa Marken og vænte længselsfuldt at komme under Tag'ndash;

Farvel kjere Andersen bring Fru Melchior min venligste Hilsen og hjertelige Ønsker for en Iykkelig Reise og glad Hjemkomst, gid den søde unge Pige maa vænde sund og rask tilbage'ndash;

Deres

Alle hilse

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost