Dato: 14. august 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk, engelsk.

Copenhagen,

August 14 1869.

Highly honored and dear friend :

The newspapers report that one of the steamers which left for America has been lost, and the mail lost with it. Only recently I sent a letter to you, and a manuscript for The Riverside Magazine.

First I sent you an English translation of a fairy tale, "What Happened to the Thistle;" a few days later I sent you a larger manuscript in Danish, "Chicken-Grethe's Family," which I desired that you would take pains to have translated as soon as possible, so that it might appear in the October number, and so that, after it had been printed over there, I could permit it to be published in Danish towards Christmas time. Do me the kindness of sending me the news as soon as possible as to whether you have received the two above-named manuscripts. I am remaining here in Denmark until mid-September, and all letters coming in after that time will be sent me from here. We have had some lovely days of festival this week. You know that the Danish Crown Prince has become engaged to the Swedish Crown Princess. There is great joy here and hearty approval.

A number of Americans are here at this time. We are expecting General Fremont" one of these days. His wife, son, and daughter I have already had the pleasure of being together with, at our Prime Minister's, the American minister's, and at the Court, in the course of the festivities. They are a most lovable family. Several Americans have given me pleasure by their visits. If I were only able to reciprocate these visits in your great native land! But the great Atlantic Ocean looks pretty bad to me. I hope I may soon hear from friends in the New World. May they give a friendly reception to the new edition of the Collected Writings and to what I tell of "my life's adventures." Best wishes to you and yours, as well as the most friendly greetings to Messrs. Hurd and Houghton.

From your devoted

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenhavn 14 August 1869

Høitærede, kjære Ven!

Aviserne mælde at et af Dampskibene som nyligt afgik til Amerika er forliist og Posten tabt. Jeg har netop i den sidste Tid, med nogle Dages Mellemrum afsendt Brev og dernæst Manuskript til the riverside Magazine, og er i Uvished om min Afsendelse er gaaet tabt. Først sendte jeg i engelsk Gjengivelse et Eventyr: "hvad Tidselen oplevede", derpaa et større Manuskript: Hønse-Grethes Familie, som jeg mente kunde, ved Deres venlige Omhu, blive oversat til Optagelse i October-Heftet, da jeg efter at det der var trykt, kunde udgive det paa Dansk henimod Julen; vær saa elskværdig snarest at forunde mig Underretning om De har modtaget disse to ovennævnte Manuskripter; jeg er endnu i Danmark til midt i September, og her ved man altid hvorhen Breve sendes til mig. Smukke Festdage har jeg tilbragte i denne sidste Uge, De veed at den danske Kronprinds har formælet sig med den svenske Kronprindsesse, her er stor Glæde og hjertelig Deeltagelse. En Deel Amerikanere ere her i Besøg, Flere have venligt besøgt mig. General Fremont er endnu ikke indtruffet men hans Frue, Søn og Datter har jeg allerede flere Gange været samlet med hos General Raasløff, hos den amerikanske Minister som og ved Hoffet under Festlighederne; det er en meget elskværdig Familie. Jeg kunde nok have Lyst at komme til Amerika, jeg synes tilvisse at have deeltagende Venner Der og De min ædle Ven, Hr Scudder, ønskede jeg hjerteligt at række Haanden, men det store Verdens hav ligger som et draget Sværd mellem Landene, jeg ikke ret Mod paa at vove mig derover. 14 Døgn paa Havet gruer jeg for - Dog - "Ingen veed hvad imorgen skeer!" - Intet er umueligt, en smuk Solskins Dag lyser det maaskee ind i mig og Længselen efter Vennerne giver mig Styrke, dog hvad end skeer, med Taknemlighed flyver min Tanke over havet; gid jeg snart hør at den smukke Udgave af de samlede Skrifter og den vedlagte Deel af Mit Livs Eventyr modtages i Velvillie og Glæde. De bedste Ønsker for Dem og Deres, ligesom de venligste Hilsener til de Herrer Hourd & Houghton fra Deres hengivne

Ven Hans Christian Andersen.

Til

Hr. Horace Scudder!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 128-29)