Dato: 21. september 1838
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 21. September 1838

For Meddelelsen af Deres Digt [Jason og Alexandertoget] takker jeg Dem og undlader ikke, ifølge Deres Begjæring, at sige min Mening derom. Jeg finder, at det er en meget smuk Idee, som De har grebet og selv været greben af. Kun frygter jeg, at Digtet ikke er populært nok til at forstaaes af Mængden, især ved en Recitation; en anden Sag er det,naar man selv kan læse det og læse om igjen. Imidlertid er dette ingen Grudn til at fraraade Dem Recitationen. Enkelte ville forstaae det Hele, Flere Noget af det, de Fleste slet Intet; men i Grunden gaaer det jo paa samme Maade med al Poesie uden Undtagelse; det er kun et Meer eller Mindre, som der er Spørgsmaal om. Altsaa, lad Digtet kun præsentere sig for Selskabet; jeg troer, De vil "have Ære deraf", idetmindste naar det bliver trykt. - Jeg foreslaaer Dem, at De i Lin. 11 skulde ombytte Ordet "saa" med "og" for at mans trax kan være paa det Rene med, at det er "Danmarks Genius", ikke "Drengen", der menes.

Deres hengivne

J. L. Heiberg

Tekst fra: Breve og Aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg