Dato: 7. august 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Løverdag 7 August 1869. "Rolighed".

Kjære Fru Henriques!

Det var et rigtigt godt og rart Brev jeg forleden fik fra Deres Mand, og Ordene De bandt ved, havde samme Hjerteklang. Begge ere De saa mageløse gode mod mig! jeg kommer altsaa, om Gud vil, i Dag otte Dage, det vil sige jeg kommer efter Middagsbordet her hos Melchiors, De veed vi spise Klokken sex; vil De og Deres Mand da have mig hele Ugen som følger, da bliver jeg og tager fra Dem ind til Hotel d' Angleterre, indtil Afreisen. Det var ret kjedeligt for mig forleden Aften ikke at træffe Dem hjemme, da jeg, ene og alene for at see Vennerne paa Petershøi, kjørte ud om Aftenen; da vare De alle paa den aabne Sø. Bliver nu Veiret godt i morgen Formiddag (Søndag), da har man lovet mig Vognen derud og maaskee Fru Melchior følger med, men De maa ikke vente os og ikke forandre egne Planer i den Anledning; komme vi og Huset er tomt, da vende vi i al Stilhed hjem igjen. Fru Melchior beder mig sige at hun ikke benytter Deres venlige Tilbud at see Indtoget fra Deres Balcon, men beder om Anna og Thea maa komme der. De selv kommer vel ind med Børnene? Jeg antager imidlertid at De langt bedre seer det fra Deres Pleiemoders Vinduer, der er De nærmere og ikke lukket ude ved en stor opreist Tribune, som den man har reist ud for Deres egen Bolig. Onsdag er nok Stadsen i Kongens Have og det store Bal paa Torsdag; til samme er endnu ikke kommet nogen Indbydelse. Idag skal jeg til Middag hos den amerikanske Minister Yeamann, sammen med General Fremont, som i Formiddag ventes her til; hans Frue, Søn og Datter have allerede været her en Uges Tid og jeg har været samlet med dem hos General Raasløffs. Fru Fremont siger at jeg ved mine Eventyr har medopdraget hendes Børn. Jeg blev modtaget med stor Hjertelighed, som om vi længe havde kjendt hinanden; Sønnen er endnu halv Barn og særdeles smuk. Hvorledes lever min søde lille Marie? hils hende og hele Børneflokken, samt Frøken Stolpe og Jomfruen. Vil De bestille Solskins Varme for mig under Opholdet paa Peters Høi, Blæsten kan ogsaa gaae at lægge sig, det seer jeg helst. Dette Brev leverer jeg i Deres Gemals Hænder; skulde han ikke være paa Comtoiret, da lægges Brevet der og De vil da overbringe de hjertelige Hilsener han skulde erholdt af mig mundtlig. Hils Billes og alle gode Venner, i Skov og ved Strand! Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 215-18)