Dato: 30. juli 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

"Rolighed", Østerbro, Fredag den 30 Juli 1869.

Kjære Fru Henriques!

Meget længes jeg efter Dem og alle Deres! Jeg havde ønsket i denne Uge at aflægge et Besøg paa Peters Høi, men jeg fornam hvor Vognen var taget i Beslag, jeg fandt det ikke passende at. bede om den, men i Ugen som kommer vil jeg forsøge det! i Dag altsaa kun en lille Brevdue! hvor dog Tiden flyver hen! Dagene have en forunderlig Flugt, imorgen er det den sidste Juli, Festlighederne ere forbi i Sverrig, snart rulle de op for os! De kommer vel ind til Byen paa Indtogsdagen?

Om jeg kommer med til nogen af Festlighederne veed jeg ikke, men nye Klæder har jeg anskaffet til disse og til Reisen. Om jeg bliver ind i September, afhænger af - Vennerne. Allerhelst fløi jeg strax, og ventede saa i fem Aar, om jeg lever. Melchiors tænke nu stærk paa deres Reise, jeg mener at de dog gaae til Madera. Jeg bliver herude paa Rolighed til Løverdagen den 14 August, da kommer jeg ud til Dem: 5, høiest 6 Dage, dersom De har Plads til mig, jeg beder Dem aabent og ærligt at sige mig det; Resten af mit Ophold hjemme bliver jeg i Hotel d'Angleterre, gid at vi ikke faae altfor varme Dage. Igaar reiste Hr Moritz og Moses Melchior over til Grev Moltke Hvitfeldt i Fyen, men de komme allerede hjem i morgen Aften. Vi vare alle forleden Dag til Middag paa Teglgaarden, men kom saa seent derud og kjørte endnu ved Dagen, særligt for Annas Skyld, tilbage, saa at der ikke var Tanke om at naae hen til Petershøi. Professor Høedt har jeg besøgt, han syntes meget tilfreds med Historien: "Hønse-Grethes Familie". Hr Brandes har jeg ogsaa læst den for og han udtalte sig varmt og fandt den saa forskjellig fra alle de jeg tidligere har skrevet. At Etatsraad Drevsen er blevet Conferentsraad og Professor Gade Danebrogsmand har De vel læst i Aviserne? - Det var et smukt Digt i Berlingstidende af H. Hertz, mindre heldigt var det af Hr Overskou som blev afsjunget ved Middagsfesten paa Skydebanen. Med mine Øine er det nu bedre, men de ere ikke fuldkommen istand. Jeg maa læse med blaa Briller og de forynge ikke.

Hvorledes staaer det nu ellers til paa "Elverhøi"? Den søde lille Marie er vel blevet mere fortrolig med sin franske Ledsagerinde, ellers maa Sidse holde et Foredrag for hende, om Menneskets Pligter, særligt i den unge Alder; de fuldvoxne unge Frøkner Anna og Fernanda, leve, haaber jeg, godt "i Vandet .og Landet", Robert og Edmond voxe som det unge Danmark; "Vennerne" komme lidt flittigere til Besøg end jeg, ellers skulle de have Skam!

Brev faaer jeg vel fra "den Elskværdigste" paa Petershøi, ja naar Brevet kommer, vil jo Underskriften sige hvem det er. Vil De hilse Frøken Stolpe og Jomfruen; sende Hilsener til Fru Bille og Fru Johanne, men fremfor Alt tænke venligt og smukt, som altid, paa Deres taknemligt hengivne, ærbødige

H. C. Andersen.

[med større skrift:] E. S. Den største Hilsen til Deres fortræffelige Hr. Gemal!

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 211-14)