Dato: 29. juli 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Augusta Plesner
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 29 Juli 1869.

Kjære Frøken Plesner!

Tak for Deres venlige Brev, jeg modtog det igaar! lang Tid har jeg tænkt: men hører jeg dog aldrig fra Frøken Plesner, aldrig fra de Herrer Bell og Daldy, kommer ikke den "Dryade". Nu har jeg da Deres Brev og beklager meget den Misstemning De, for min Sags Skyld har været i, men lad den endelig fare hen! Jeg takker Dem for al Deres venlige Deeltagelse, og troer endnu at vi vistnok høre fra een af de Herrer, det Brev jeg tidligere modtog var saa venligt, saa godt meent, at jeg anseer her maa være en Misforstaaelse. Jeg havde jo rigtignok blevet glad ved om Hr Bell og Daldy, da den smukke / store illustrerede Udgave af alle Eventyrene udkom havde sendt mig et Exemplar, jeg maatte kjøbe dette, og ligeledes eet da det nye Oplag kom, ja jeg har endogsaa anskaffet mig eet af de mindre Hefter med farvet Tittelblad. Det var mig ikke behageligt at "Dryaden" kom i Afbrydelse (i to Nummere) [overstr: af] i Magazinet og der med nogen Udeladelse, Alt havde jeg imidlertid fundet mig i, naar ret snart en smuk Udgave i sin Heelhed, efter Løfte, var sendt ud i Verden; jeg forstaaer slet ikke det Hele, uden som en Misforstaaelse og er lige venlig stemt; De maa endelig ikke plagede Dem over den Sag, havde jeg faaet et Honorar, da var det velkomment som Bidrag til den forestaaende Reise, nu jeg ingen faaer, finder jeg / mig ogsaa deri; men hvorfor De lader bevidne at Afskriften af de Breve De sender mig ere tro, forstaaer jeg ikke. Der behøves jo kun Deres egne Ord og de ere mig altid nok. Jeg har nu fuldendt mit Livs Eventyr til Festen i Odense, selve Manuskriptet er allerede i Oversætterens Hænder i New-York. Jeg har dertil hver Maaned leveret til Reverside Magazine et nyt Eventyr, snart i dansk Manuskript, snart ogsaa i engelsk Oversættelse og hver Gang, strax ved Modtagelsen faaet tilsendt et meget tilfredsstillende Honorar. Igaar sendte jeg een, vistnok af mine bedste Historier: "Hønsegrethes Familie", den vil udkomme i Octoberheftet og jeg giver den da ud paa Dansk i November, den vil vist interessere Dem. De tre sidste Nummere af "illustrerede Tidende" have bragt en særdeles velskrevet Afhandling "Andersens Eventyr", skrevet af Brandes. /

Igaar [overstr: stor] var her meget festligt i Kjøbenhavn, De veed at vor kjære Kronprinds da blev formælet, jeg bliver her i Byen og seer hans Indtog med sin unge Frue. Den 9 eller 10 September reiser jeg sydpaa, men glæder De mig med Brev, selv efter den Tid, da send det kun til Kjøbenhavn, der veed man altid hvor [Brev rettet til:] det skal finde mig; send mig et Exemplar af Good Woords for the Young og bring Hr Udgiveren min venligste Hilsen. Har De noget Venligt og Behageligt at mælde mig fra Hr Bell og Daldy, da skal det særdeles glæde mig, men hører De Intet, saa hviler den Sag. Af de mange Eventyr og Historier jeg har givet til New York, kan jeg nævne Dem: Lykken kan ligge i en Pind, Kometen, Solskinshistorier, Hvad Tidselen oplevede, &. - Gid jeg i det næste Brev fra Dem fornemme at De er glad og vel, jeg sender hjertelige og ærbødige Hilsener til min Musas Venner og Veninder i Engeland.

Deres meget hengivne Hans Christian Andersen.

[langs kanten:] Efterskrift: Til Amerika reiser jeg ikke.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 862-65)