Dato: 28. juli 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk, engelsk.

Copenhagen, July 28, 1869.

Dear and highly honored friend:

It is my pleasure now to send you my latest story written for The Riverside Magazine. You will see that it is in my own handwriting. I have taken a good deal of care to use the Roman letters, and hope that every word can be read. You will see to it that a faithful and readable translation is made. I feared that it would take too long to provide such a translation here at home. You will be able to look after this more speedily. When you receive this letter of mine, I shall hope that you have the new fairy tale, «What Happened to the Thistle," which I sent about a week ago in an English version. I hope to see the fairy tale come out in the September number of The Riverside Magazine, and the story «Chicken-Grethe's Family" in the October number. I ask you to take this matter particularly to heart, as I should like at the close of October to give «Chicken-Grethe's Family" to my Danish publisher, so that this tale, together with «What Happened to the Thistle" and «What One May Imagine" could be published in Denmark as a little Christmas book in the first part of December. I presume that yon will write me a word or two as to whether «Chicken-Grethe" came out in the October number, as in that case I have freedom of action and a clear conscience. I am anxious to know what kind of a reception this story gets in America. Here at home I am quite convinced that it will be well received. Its main features are entirely historical, but they have not been dealt with before by any author. Miss Raaslöff was of the opinion that it would be a good idea if this story was supplied with a number of illustrations.

Under separate cover I have sent you an interesting discussion of my fairy tales in The lllustrated Times. It is written with great sympathy but not with sufficient completeness, and I have made note of one or other matter. I have sent the two first numbers [earlier], and today I send the remainder.

You will bring my hearty greetings to your family, as well as to Messrs. Hurd and Houghton.

your most devoted

To HORACE E. SCUDDER, ESQ.

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenhavn den 28 Juli 1869

Kjære, meget ærede Ven! Her har jeg den Fornøielse at sende Dem min senest for riverside magazine skrevne Historie, De vil see det er min egen Haandskrift, jeg har med megen Flid givet den med romerske Bogstaver og haaber at hvert Ord er læseligt. :De vil sørge for at der kommer en tro, læselig Oversættelse, jeg frygtede for at det vilde drage for langt ud med at erholde en saadan her hjemme, De vil faae det hurtigere besørget. Naar De modtager dette mit Brev vil jeg haabeDe har det nye Eventyr: Hvad Tidselen, oplevede jeg sendte det for omtrent 8 Dage siden i engelsk Gjengivelse. Eventyret haaber jeg at see i September Heftet af riverside Magazine og Historien: Hønse-Grethes Familie i Octoberheftet; jeg lægger Dem det endogsaa paa Hjertet, da jeg gjerne mod Udgangen af October ønskede at give Hønse-Grethes Familie til min danske Boghandler saa at den tillige med Tidselen og hvad man kan hitte paa kunde komme ud i Danmark som en lille Julebog først i December. De skriver mig jo nok et Par Ord om at Hønse-Grethe er udkommet i October-Heftet, da jeg saa har frie Hænder og fri Samvittighed. Jeg er begjærlig efter at høre hvilket Indtryk denne Historie gjør i America, herhjemme er jeg temmelig forvisset om at den vil vække Deeltagelse. Hovedtrækkene i den ere aldeles historiske; men endnu ikke behandlet før af nogen Digter. Det vil vist være godt, meente Frøken Raasløff, at der til den Historie kom flere Billeder.

I Krydsbaand har jeg sendt Dem een i Illustrerede Tidende interessant Afhandling om mine Eventyr, den er skrevet med stor Kjærlighed, men dog ikke fyldig nok, og Eet og Andet har jeg at bemærke; jeg har sendt de to første Nummere, i Dag sender jeg Resten.

De vil bringe min hjertelige Hilsen i Deres Familie, ligesom til De Herrer Hurd & Houghton.

Deres inderligt hengivne

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Til HORACE E. SCUDDER Esq.

Tekst fra: Solveig Brunholm