Dato: 12. juli 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk, engelsk.

Copenhagen, July 12,1869.

Dear and highly honored friend:

Permit me to salute you thus, as you are indeed showing so warm and syrnpathetic an attitude towards me and my writings that I feel that I would very much like to take you by the hand and greet you as one friend greets another. On about May twentyeighth the first portion of The Story of My Life was sent off; the rest followed an June fourth. As soon as the entire manuscript was mailed, I went out in the country to the hospitable country-seat af Basnæs, of which you may read here and there in The Story of My Life. Here in the woods and an the shore, I have spent three restful and refreshing weeks. During this interval I have gat into the proper mood to write a new fairy tale for The Riverside Magazine. I sent it at once to Miss Raaslöff to have it rendered into English, and immediately on my arrival just two days ago, I sent it in a letter to yon. The letter had already been written at Basnæs, but is now torn up, and this is being sent in its place so that I may tell you that on my arrival home I found your most welcome communication which informs me that the first part of The Story of My Life is in your hands, which gives me much satisfaction and pleasure. I am now hoping that the concluding part, which was sent off on June fourth, has arrived equally safely, of which you will perhaps be so kind as to inform me later. I have received the June number of the Magazine, as well as the book catalogue of Messrs. Hurd and Houghton. I was much interested to note the stately building they occupy, and the impressive looking print shop that has been built out to the river bank. The twelve pound note sent me for "The Comet" and "What One Can Invent" I received in an earlier letter; my hearty thanks and friendly greetings to you and to my honored publishers. In the English version of "The Comet" a printer' s or other error occurs. On page 284, column 2, "Walraloke" has been printed instead of Palnatoke." When this is reprinted later, will you see that that correction is made? Palnatoke is a well known northem hero.

The new fairy tale, "What Happened to the Thistle" which I wrote at Basnæs and sent to Miss Raaslöff, I have not yet received, I regret to say. She has been somewhat ill but is now completely well again, and I have her definite promise that in the course of a week I shall receive the English version, which I shall thereupon send to you immediately so that it will arrive in time for the September number. I regret very much that there was nothing for the August number. I had supposed that you would have chosen one or another fairy tale not known in America, one of the older ones, such as for example, "The Moving Day" or "The Snow Drop." Keep this in mind on another similar occasion. I have already had a rather happy idea for a new story. for the October number. It should arrive in good season and like "What Happened to the Thistle" will be received in manuscript first by The Riversiden Magazine, and when it has been published there, it will appear in Danish.

lam remaining in Copenhagen until the middle of September. If I recall correctly, I told you that on September sixth it is fifty years since I, as a boy, set out for the first time into the world and reached Copenhagen. That day is an anniversary that means much to me, and for that reason my friends here wish to celebrate it. A few days after that, God willing, I shall journey southward to remain over winter in southern France, but I request you, dear friend, to continue until further notice to send your letters to me to Copenhagen, where my address is always known, and from which place I shall promptly receive any letters. When that time comes, I shall write you from abroad and send contributions to The Riverside Magazine. And now a hearty farewell, and may this letter find yon and your dear ones in good health and spirit.

In a week, as above indicated, you will hear from me again and receive the new fairy tale.

your greatly devoted,

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

WELL-BORN MR. HORACE E. SCUDDER

P.S. In the Danish Illustrated Times is a very well written article concerning my fairy tales, in which particular emphasis is placed upon the additional importance that may be ascribed to them by reason of the "language» in which they are rendered. You may be interested in reading this. I am sending the issue under separate cover.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenhavn den 12 Juli 1869

Kjære; meget ærede Ven! De tillader, at jeg nævner Dem saaledes, thi, sandelig De viser mig og mine Skrifter en saa varm og inderlig Deeltagelse, at jeg ret føler Trang til at trykke Deres Haand, som Vennen trykker Vennens. Omtrent den 28 Mai afgik den første Sendelse af Mit Livs Eventyr, Resten fulgte den 4 Juni. Saasnart hele Manuskriptet var afsendt tog jeg ud paa Landet til det gjestfri Herresæde Basnæs, om hvilket De i "Livs Eventyret" vil finde Et og Andet at læse. Her ved Skov og Strand i Ro.og Velværen, har jeg tilbragt tre Uger og i disse kom i Stemning til at skrive et nyt Eventyr for the riverside magazine, samme sendte jeg strax til Frøken Raasløv for at faae det gjengivet i Engelsk og strax ved min Hjemkomst, nu for to Dage siden, at afsende samme i Brev til Dem. Brevet blev allerede skrevet paa Basnæs, men er nu revet itu Dg dette sendes i Stedet for at sige Dem at jeg ved min Hjemkomst fandt Deres kjærkomne Skrivelse som mælder mig at den første Sende1se af Mit Livs Eventyr er i Deres Hænder hvilket beroliger og glæder mig meget, jeg vil nu haabe at den sidste Part, som afsendtes 4 Juni, ligesaa heldig er indtruffet, hvorom De nok senere er saa venlig at underrette mig. Juni-Heftet af Magazinet har jeg modtaget, ligesom ogsaa de Herrer Hurd & Houghtons Bog-Catalog. Det morede mig at see den stadselige Bygning de beboe og det ud til Flodbreden reiste storartede Trykkeri. I et tidligere Brev har jeg modtaget den tilsendte 12 Punds Note for: Kometen og Hvad man kan hitte paa}& min hjertelige Tak og venlige Hilsener til Dem og til mine ærede Forlæggere. I den engelske Gjengive1se af the Comet er indløbet en Tryk- eller Læsefei1, der staaer, side 284 anden Spalte: "Walraloke" istedetfor "Palnatoke", vil De, naar det optrykkes senere, rette det dertil. Pajnatoke er een i Norden bekjendt Helt. Det nye Eventyr: Hvad Tidselen oplevede, hvilket jeg skrev paa Basnæs og sendte Frøken Raasløff, har jeg desværre ikke endnu modtaget, hun har været lidt syg men er nu fuldkommen vel og jeg har hendes bestemte Løte om at jeg i Løbet af 8 Dage skal erholde den engelske Gjengivelse, som jeg da Øieblikkelig, sender Dem og det vil jo da komme betids til Septemberheftet; meget beklager jeg at der Intet vil findes i Augustheftet, jeg havde tænkt mig at De havde valgt et eller andet i Amerika ikke kjendt Eventyr af de ældre, for Exempel: Fløttedagen eller Sommergjækken, tænk her paa ved en anden lignende Leilighed. Iøvrigt har jeg allerede en ret heldig Idee til en ny Historie for October Heftet, den skal nok komme betids og bliver, ligesom Hvad Tidselen oplevede givet i Manuskript først til the riverside magazine og naar det er optaget der, kommer det paa dansk.

Jeg bliver i Kjøbenhavn til midt i September. Om jeg husker ret, har jeg nok fortalt Dem, at den 6 September er det 50 Aar siden, at jeg, som en Dreng, drog første Gang ud i Verden og naaede Kjøbenhavn; denne Dag er en Mærke-Dag, for mig af Betydning og derfor ville mine Venner her feire den. Faae Dage efter, om Gud vil, reiser jeg Syd paa for at blive Vinteren over i det sydlige Frankerige, men jeg beder Dem, kjære Ven, at De, indtil videre vil vedblive at sende Breve til mig til Kjøbenhavn, hvor man altid veed hvor jeg er og hvorfra jeg da snarest erholder Brevene. Naar den Tid kommer, skriver jeg til Dem fra Udlandet og sender Bidrag til the river side magazine. Og nu lev hjertelig vel! gid dette Brev nfaae Dem i Sundhed og Velværen hos Deres Kjære. Om en otte Dage, som sagt, hører De fra mig igjen med det nye Eventyr.

Deres meget hengivne

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Velbaarne Hr. HORACE E. SCUDDER.

E.S. I dansk illustrerede Tidende staaer en meget velskrevet Artikel om mine "Eventyr" hvori særligt fremhæves den Betydning de tillige faae ved "Sproget" hvori de ere givne, det vil maaskee interessere Dem at læse, jeg, sender Nummeret i Krydsbaand.

Tekst fra: Solveig Brunholm