Dato: 12. juli 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

"Rolighed", Østerbro, Kjøbenhavn.

12 Juli 1869

Kjære Fru Henriques!

Det forekommer mig at være en halv Evighed siden jeg hørte fra Dem! mit seneste Brev, der ikke kunde naae til "Peters Høi" paa lille Maries Fødselsdag er dog vel indtruffet Dagen efter, som jeg beregnede? Jeg sendte det under den opgivne Adresse der førte det første Brev og, som jeg vil haabe, ogsaa lader dette komme i Deres Hænder. I Tirsdags, ud paa Eftermiddagen, forlod jeg det gjæstfri Basnæs efter omtrent tre Ugers Ophold. Jeg skrev derude et Fest Digt til Kronprindsen og hans Brud; desuden et ret heldigt Eventyr, "Hvad Tidselen oplevede", samt begyndte paa en større Historie "fra den gamle Degns Bordskuffe", som nu, her paa "Rolighed" heelt er bragt paa Papiret, i det jeg opgav at besøge Udstillingen i Kongenshave, og Kap-Roeningen ved Klampenborg. I Tirsdags, seent paa Aftenen, Klokken var halv tolv, kom jeg her ud; Deres Svoger selv, var saa elskværdig at hente mig paa Banegaarden. Jeg kom her til med ondt i Øinene; jeg havde paa Basnæs faaet Træk i dem, og endnu i Dag er jeg lidende, dog meget i Bedring, de ere røde og jeg har en Fornemmelse som havde jeg Sand i dem. Her er i Besøg Frøken Frenckel og Frøken Kjellerup; vi læse dagligt i en meget interesant Bog, som jeg særligt vil anbefale Dem og Deres Mand, det er Eleonore Ulfeldts Erindringer fra hendes Fængsels Tid i Blaa-Taarn, nedskrevet af hende selv. Lad mig snartvide hvorledes det staaer til paa Peters Høi, hvad siger min lille Kjæreste Marie, fik hun Verset at høre? Forstod hun det? - De andre Børn haaber jeg har det ogsaa vel. Jeg havde troet at Fru Melchior da hun med Familien i gaar var ude paa Klampenborg skulde have bragt mig Hilsener, men hun saae slet Ingen fra Petershøi. Een af Dagene i Ugen har hun lovet mig at vi kjøre ud og aflægge et lille Besøg. Det er endnu svævende hvorhen Anna skal, til Madera, eller Syd-Frankrige; Ingen have stor Lyst til Reisen over Havet og hvor de jo ogsaa ere saa afskaarne fra Hjemmet. Nizza ligger anderledes nær Qg der have de Telegraphen. De læste vel igaar i illustrerede Tidende, den velvillige, godt skrevne Artikkel om "Andersens Eventyr"; efter Skrivemaaden og Mærket neden under, synes det at være af Brandes. Fra Juliette Price har jeg Hilsener, vi kjørte i Dag i Spoervogn, hun vilde ud til Høedts. Efterretningerne fra Sophie vare gode, men hun skal næste Aar igjen til Badestedet og faaer nok ikke Lov at dandse i Vinter, hvilket kan føre til Afsked. Seer De Billes da bring min hjertelige Hilsen, ligesaa paa Teglgaarden og hos Fru Johanne Melchior. Den lille Sally havde igaar Krampe, hører jeg. Jeg hører jo snart fra Dem.

Hjerteligst og ærbødigst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 208-10)