Dato: 12. juli 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

619. Til Henriette Collin.

Rolighed, Østerbro, Kjøbenhavn den 12 Juli 1869.

Kjære Fru Collin!

Det synes mig en heel Evighed siden jeg hørte fra Dem. Breve ere flyvne til og fra Amerika i den Tid og De og Deres ere kun nogle Mile borte paa den samme lille Ø hvor jeg sidder som et Kryb paa et Aakandeblad. De har Fru Ingeborg Drevsen ude hos Dem, hører jeg; De har stormende Veir fra Søen fornemmer jeg; det er nok værd at see paa!; De har en Deel aandfulde Mennesker i Deres Omgivelse paa Landeveien, Hauchs, Monrads etc. etc. De seer jevnlig Lunds, vil De hilse hjerteligst fra mig. Jeg blev da omtrent tre Uger paa Basnæs og havde deiligt min Frihed og den venligste Omgang; jeg kom i Stemning til at skrive et nyt Eventyr, »hvad Tidselen oplevede« dernæst en lille Romanze: Liden Kirsten og Prinds Buris, den gik strax til »Souvenir« for at hjælpe den stakkels Therkelsen som havde bedet mig derom og nu ligger med brækket Laarbeen, dernæst skrev jeg et ret heldigt Digt til Kronprindsens Formæling og endeligt digtede, i Hovedet, og fik løst paa Papiret, en heel historisk Historie om den ulykkelige Marie Grubbe som først var gift med Statholderen Gyldenløve og endte som Færgekone paa Falster. Efter at jeg er kommet til Rolighed har denne Historie fyldt mig, saa at jeg hverken tog til Dyr-Skue i Kongenshave, eller til Kap-Seilads; igaar sad jeg hele Dagen og skrev, nu staaer Historien klar i første Nedskrivning, og tager sig ud som et Billed med Graat i Graat. Imidlertid ere mine Øine daarlige, dagligt bader jeg dem med Kameel Thee, de ere røde og svie; Huden rundt om noget hoven. Jeg havde paa Basnæs lagt en Klud med grøn Sæbe bag Øret, den forskjød sig, kom bag i Nakken, saa at jeg vaagnede med Vabler og kom hjem med læderet Hovedbund, det lægtes imidlertid paa een Nat, da jeg brugte Søvand; men Øinene genere; rimeligviis er det Træk. Alle Døre og Vinduer stode aabne paa Basnæs, jeg lukkede i, Fru Scavenius lukkede op! De veed jeg holder ikke af Trækvind! denne Gang kan man da see paa mine Øine, Syn for Sagen. Hils Deres Mand, Louise og Jonas! glæd mig snart med Brev. Melchiors reise vist i Begyndelsen af August, min Afreise bliver vel ind i September; naturligviis kommer jeg ud til Hellebek før Afreisen, ja bliver Veiret meget varmt, bliver jeg der vel to, tre Dage, dersom der i Kroen er en ordenlig Seng; i alle Tilfælde sees vi en Dags Tid. Fru Melchior sender venlige Hilsener. Fra Fru Blom har jeg faaet Brev om at skrive nogle Ord til det af hende og Damerne broderede Teppe som skal overrækkes Prindsessen af Sverrig. Lev nu hjertelig vel!

Deres hengivne

H. C. Andersen.

E.S

Igaar stod i »illustrerede Tidende« en meget interesant Afhandling over »Andersens Eventyr«, skrevet af Brandes, læs den, paa Søndag fortsættes samme.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost