Dato: 5. juli 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 5 Juli 1869

Kjære Fru Melchior!

Endnu et lille Brev fra Basnæs; De modtager det imorgen tidligt, og vil Gud, indtræffer jeg med Aftentoget og kjører lige til "Rolighed". Særdeles glæder jeg mig og veed hvor venligt stemt de Alle see mig. Det er ikke ganske let at slippe fra det gjæstfri Basnæs; Fru Scavenius er saa særdeles opmærksom; gjerne vilde hun jeg lagde et Par Dage til endnu herude, efterdi hendes Datter kommer hjem i Besøg; men jeg har allerede været her ind i Juli og for mig bliver jo Opholdet denne Gang begrændset paa det kjære "Rolighed".

Imorgen, midt paa Eftermiddagen, skulde jeg med Deligense fra Skjelskjør til Slagelse, een af de langsommeligste Farter, i vor Tid, jeg kjender; jeg udtalte / igaar min Gru, og Fru Scavenius er saa elskværdig at lade mig befordre med sin Vogn og Heste til Korsøer, der ligger Basnæs lidt nærmere end Slagelse, men dog altid er for Hestene frem og tilbage, over syv Miil. Jeg føler mig særdeles vel, men for dog at have Noget at pippe over, maa jeg sige, at mine Øine ere noget daarlige; her er altid aabne Døre og Vinduer, jeg kan ikke taale Træk, den har slaaet sig paa Øinene og det ene af disse opelsker i disse Dage et Bygkorn, som slet ikke behager mig. Siden De sidst fik Brev har jeg bragt paa Papiret de fleste Momenter til en ny Historie, den jeg en Dag omtalte, fyldte mig: Historien om den høiadelige Dame, der endte som Færgekone paa Falster, hos hvem Holberg boede i Pestens Tid. / Paa "Rolighed" tænker jeg at udarbeide den saa den kan blive sendt til Amerika før jeg i September forlader Landet. Mit Digt til Kronprindsen og det nye Eventyr: Hvad Tidselen oplevede", glæder jeg mig til at meddele Dem naar vi nu samles. Alle have det godt og vel, haaber jeg. Hils Deres Mand og Børn, ligesom ogsaa Frøknerne Sophie Melchior og Kjellerup, Blochs, Deres Broder Hr Martin Henriques, og Svoger Hr Moses Melchior med Søster.

Altsaa, vil Gud, imorgen Tirsdag Aften den 6 Juni [skal være juli], sees vi!

Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen

E.S. Fra Hr Kneppelhout og Frue har jeg Brev, deri særdeles mange hjertelige Hilsener til Familierne Melchiors og Collins.

Tekst fra: Niels Oxenvad (også lig med microfilmscan 78, 240-42)