Dato: 26. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques, Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 26 Juni 1869

Kjære Fru Henriques!

Deres inderlig velkomne Brev, som De har dateret den 21 Juni, er først afsendt fra Kjøbenhavn den 24 Juni, seer jeg paa Postmærket og saaledes kommet til mig iaftes! det tidligste jeg nu kan faae Brev afsted, er i denne Morgen; men Postgangen er saaledes herude, hvor vi ligge langt fra Jernbanen, at Breve som afsendes om Morgenen først naae Kjøbenhavn med Aftentoget og der omdeles Dagen derpaa; De faaer altsaa dette først imorgen Søndag; det gjør mig virkeligt ondt da jeg saa inderligt gjerne vilde have sendt den kjære lille Marie Brev i Dag paa hendes Fødselsdag; - De indseer at det er umueligt! havde Deres ikke ligget hele 3 Dage hen, da havde ,hun i Dag faaet min Skrivelse som jeg her lægger ved. De læser den for hende imorgen og siger at Veien var saa lang, saa lang, at Brevet paa sine smaa Been, ja det har slet ingen, ikke før kunde naae til "Petershøi", men at det har løbet hele Natten og næsten stødt Kanterne af sig. Kys hende! Først igaar havde vi en Sommerdag; næsten hele den øvrige Tid jeg har været her frøs jeg og gik i Vinterfrakke; nu dages det vel med godt Veir; jeg faaer imidlertid en heel Deel fra Haanden; jeg er i Vinter kommet langt tilbage med at besvare Breve. Dette maa bringes i Orden, dagligt skriver jeg et Par, dette er saaledes det 19de, siden jeg kom herud. Jeg har dernæst læst Correctur af et Hefte Eventyr, (eet af de ældre som maa ud paa ny) og dertil skrevet et Digt om "liden Kirsten og flr Buris" til Thorkilsens "Souvenir" for 1870. Tiden flyver saaledes afsted. Paa Mandag Middag skulle vi alle til Borreby hvor Luzie Scavenius er gift med Castenskjold, Løverdagen i Ugen er stort Veddeløb i Slagelse, der tager hele GaardeI,1 hen, men ikke jeg; det er frem og tilbage en Reise over 6 Miil og det er for meget for at see Veddeløb. Tirsdag den 6 Juli tænker jeg at være med det sidste Tog i Kjøbenhavn og kjører da lige til "Rolighed" hvor jeg veed at jeg er velkommen. Fødselsdagsfesten derude, den 22de, har jo været smuk og livlig, jeg fik en klar Beskrivelse af den fra Deres Svigerinde; fra hende har jeg allerede faaet to Breve og tænk Dem, ogsaa to Breve fra Hr Melchior selv. Er det ikke mageløst smukt! - De kan tro at jeg ogsaa ret skjønner paa, at De, kjære Fru Henriques, har skrevet mig til, da jeg jo veed at De ikke holder saa meget af at levere Breve. Hils paa det hjerteligste Deres Mand og strøe et heelt Blomsterflor af Hilsener ud i Omegnen, saaledes til Vennerne paa "Teglgaarden"; (vil De takke Hr Moses Melchior for at han saa venligt erindrede mig ved hans Broders Fødselsfest,) Blomsterhilsen til Fru Johanne og alle hendes kjære Smaa; Hilsen til Billes og i Deres eget Hjem, det bjergluftige Petershøi, Husets Jomfrue og alle Ternerne; dernæst Gjæsterne som komme, særligt Frøknerne Price, Høedt, Magnus & - Forleden Dag kjørte jeg i Skoven, Fruens lille Hund Losdi var med, han skulde tvinges til at gaae hjem, men vilde ikke miste Kjøretouren; da han blev løftet ud fik jeg een Tand af ham i Haanden, men da han for Tiden er et ganske fornuftigt lille Dyr, faaer jeg vel ikke Vandskræk, man mener ogsaa at det er hans fine Klo og ikke hans hvide Tand der har sat et Mærke i Haanden. - Jeg vil blive meget glad om jeg i Ugens Løb fik at høre Programmet til "Mariefesten", jeg kan tænke den begyndte med Flagning og at Kaffekanden kogte over af bare Glæde; en Hjulbør med Presenter kjørte op for Døren, stor Cantate af alle Smaafugle blev afsjunget. Blomsterne i Haven stod i Søndags Kjole og nikkede da Frøken Marie traadte ud. Chocolade sprang frem som en ny Kilde, der vist blev foretrukket for den af Pram besjungne Emiliekilde. Først seent paa Aftenen optraadte Ole Lukøie og leverede stort Fyrværkeri af Drømme med alle Maries Livretter. Lev hjertelig vel.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Den høist elskværdige Fru Suhr og Døttre takker jeg hjerteligst for de venlige Hilsener og sender ærbødigst Hilsener igjen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 203-04)