Du har søgt på: dedikation

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 21. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Basnæs den 21 Juni 1869.

Kjære Hr Grosserer Melchior!

Vær hjerteligt hilset paa Deres Fødselsdag! Gud bevare Dem glad og vel for alle Deres! til disse slutter jeg mig, De maa tillade det, selv er De Skyld deri ved Deres mageløse Godhed, Opmærksomhed og Venskab for mig. Gjengjælde Dem, som jeg ønsker, kan jeg ikke, men De tager Villien, hvor ikke Gjerningen slaaer til. I Tankerne er jeg hos Dem denne Morgen og denne Middag, naar alle de nærmeste Kjære sidde om Dem ved Festbordet og Deres Skaal bliver udbragt:

Lærke og Svale og Kukkeren med
Beder jeg flyve mod Byen afsted,
Bringe en Hilsen fra Vennen De veed!
"Glæde og Solskin paa Rolighed!"

Iforgaars glædede De mig med Brev, tak for alt Godt De siger deri! jeg har det særdeles vel; Fru Scavenius er hjertensgod og under mig ret at jeg maa føle mig hyggelig, hun gjentager ofte: -"jeg vil saa gjerne at De har det saa godt som på "Rolighed"!" Jeg føler mig ogsaa legemlig vel, og Dagene flyver hen! jeg er i stor Brev-Gjæld, denne stræber jeg at afbetale. Til Maanedskriftet"Ide og Virkelighed" har jeg afskrevet Historien Kometen , som ved Maanedens Begyndelse udkom i Amerika og som jeg altsaa nu har fri Hænder over. Jeg har til Thorkilsens lille "Souvenir" skrevet et Digt: "Liden Kirsten og Prinds Buris," saaledes seer De, at jeg næsten har været i Travlhed disse Dage, som jeg var det i Vinter i Kjøbenhavn da jeg nedskrev Fortsættelsen af "mit Livs Eventyr". Det har altid været saa, at paa Basnæs var jeg meest skrivende, det ligger i Luften, det ligger i Stedet, det ligger i at vi kun paa et Par bestemte Tider af Dagen mødes. Jeg flyver om i Haven, i den nære Skov og vender altid tilbage til Skrivebordet, ellers blev Tiden for lang, nu synes den for kort. Jeg fik ikke at vide Deres Udlæg for de to Afsendelser til Amerika af Manuskriptet til mit Livs Eventyr. Min Gjæld hos Dem voxer saa stor at jeg itide maa tænke paa den betalelige!

Hils nu, først og fremmest Deres Kone og derpaa Børnene, enhver især. Jeg har i Dag skrevet Fru Bloch til; jeg hørte i Deres Hjem, at hun havde Fødselsdag med Dem, og det er en ligefrem Sag at jeg skriver til hende, hun erindrede med et Brev og en Blomst min anden April.

Igaar havde jeg det stille Haab at der vist kom med Posten et lille Brev til mig fra Deres Kone, der var ogsaa i Brevtasken Brev, men ikke fra hende, det kom fra Hr Scudder med en lille Vexel, Honorar for de to senest tilsendte Historier. I Ugens Løb hører jeg nok fra det kjære "Rolighed". Nu, Glæde og Velsignelse der og bevar altid Deres venlige Sindelag mod Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen.

E.S. Frøken Hallager photographerede mig Dagen før Afreisen, Portrættet blev meget godt, det kommer her med min Hilsen

Tekst fra: Niels Oxenvad