Dato: 8. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Petershøi ved Strandveien

den 8 Juni 1869

Kjære Fru Melchior!

For et Par Timer siden kom jeg herud; Deres Broder hører jeg maa ind til Byen i aften jeg vil da have dette Brev istand at det kan bringe min Hilsen paa det kjære "Rolighed "! igaar var det ganske utaaleligt inde i Byen, Varmen trykkede, jeg følte mig derved træt og tung men gik dog om Aftenen i Casino for at høre Frøken Clara Mønster; hun synes at blive en dramatisk Sangerinde, men Stemmen vækker ikke Sympati og hun var dertil saa angest, næsten forknyt! jeg troer ikke hun tiltalte Blad-Referenterne, dem jeg talte med fandt at jeg var alfor mild i min Dom. Hr Hougaard som gav "Mikkels Kjærligheds Historier," lignede en Deel Phister og blev fremkaldt, ogsaa Hr Stigaard, efter at have fortalt Eventyret: "Hvem var den Lykkeligste?", fremkal[dt]es.- Da jeg i Formiddags [kom her] ud paa Landet blev jeg paa K[lamp]enborg Station modtaget af "lille Marie" og hendes Duenna Sidse, begge med venlige Ansigter og ligesaa venlige og glade vare de ved Indtrædelsen paa Petershøi. Skade at det regner og Vei og Gange staae med Vand. Ellers var Deres Svigerinde og jeg gaaet op til Fru Bille, hvis Bryllupsdag det er i Dag, nu derimod sendes Sidse med Bouquet og Visitkort. Er det nu bare smukt Veir i morgen, jeg vilde gjerne lidt over paa "Teglgaarden", for at hilse paa Frøken Melchior, Hvorledes er nu Sundheds-Tilstanden paa Rolighed? Er det endnu ikke klart om det er Skarlagens Feber eller røde Hunde? I gaar, paa Restauration, traf jeg sammen med Wladimir Moltke-Hvidtfeldt, som i Dag reiser til Glorup han venter snart at see sin Moder der, men hun bliver kun kort. Jeg kunde forstaae at der ikke var Rimelighed for at Greven saae Gjæster i de første Maaneder. Jeg bliver altsaa vistnok en fire Uger paa Basnæs, det vil sige til midt i Juli, til den Tid vil jeg haabe at Alt er godt paa "Rolighed" og at jeg skal samles med Dem Allesammen. Deres Mand har jeg i et Par Dage ikke seet. Han var, som altid, saa elskværdig mod mig, da vi sidst mødtes; han besørge[de] den sidste Halvdeel af "Mit Livs Eventyr" til New-York, vil De bringe ham min særdeles Tak og tillige bede ham at opgive hvor meget han har givet ud for mig, ved de to Afsendelser af Manuskript. Igaar fik jeg Juni-Heftet af Riverside magazine, deri stod "Kometen", som de derovre selv have besørget oversat, mig forekom det smukt gjengivet. Hvorledes føler Anna sig? Er det fugtige Vejr godt for hende? Skulle vi mødes ved Middelhavets Vande? Hvor og naar? Jeg hører at Deres Svigersøn har faaet Leilighed her tæt ved "Petershøi" og at Deres Datter Fru Johanne der skal bruge Badene. Vil De sige Sally fra mig, at herude findes ikke"rød Grød i Grøfterne", det Lidet her var har Marie og jeg spiist, men at han kan fange Reier og Aal i Strømperne naar han her er ude at bade. Jeg sender mine bedste Hilsener til hele Deres egen Kreds, jeg savner den betydeligt! Torsdag Aften tager jeg til Byen, for at begynde med den store Indpakning og i den tidlige Morgen Onsdag den 16de suser jeg med Banetoget til Slagelse, den gamle Skoleby, for efter fire Timers kjedelig Kjørsel at naae Basnæs. Lev vel!

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad