Dato: 4. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 4 Juni 1869

Kjære Fru Melchior!

En lille Brev-Visit! hvor jeg igaar savnede Dem og Deres; jeg gik paa Restauration, kom hjem, følte mig syg og var tilsengs før Klokken 10; i Dag er jeg bedre, men fryser, saa Himlen maa vide om der bliver noget af Opholdet paa "Petershøi" i næste Uge. For et Øieblik siden fik jeg Brev fra Fru Scavenius, som udtaler sin Glæde over at jeg snarest kommer til Basnæs, hun bliver hjemme til midt i Juli; jeg har nu travlt med at ordne Bøger og Papirer til Omfløtningen; kan jeg faae Alt ind paa det Værelse Fru Henriques [har] forundt mig, da lader jeg [det helst] blive der samlet. Jeg længes isandhed efter at komme ud fra Byen, alle Venners og Bekjendtes Huse staae saa tomme og gjøre Byen kjedelig i denne graa kolde Tid. Er jeg først ude vil vel Humeuret begynde at løfte sig igjen, det lysner ogsaa op for Tanken, naar jeg seer mod Reisen syd paa, men glæde mig til den vil jeg dog ikke, saa meget kan skee i et Par Maaneder og staaer Krig for Døren er det ikke værd at komme udenfor. Hvorledes har min lille, skarlagensklædte Ven? Naar kaster han Purpuret? Frøken Louise med Søstre leve vel? Bring dem de hjerteligste Hilsener. Jeg seer af Aviserne at Kongen og Dronningen i August reise til Grækenland, mon det er saa? Det store Festbal herhjemme er jo bestemt til den 7 September! I Lotteriet vandt jeg ikke, heller ikke havde jeg Lykke med mine tre Lodsedler paa Kunst-Udstillings Malerier. Har De været heldigere? Eckard og Scharff reiste igaar til Stockholm, Fru Eckardt og Frøknerne Bournonville toge allerede bort i Tirsdags. Den ældre af Brødrene Poulsen, ved det kongelige Theater, tager til Paris, den unge Grandjean, Søn af Conditoren, skal debutere som Arv i Jean de France næste Saison; man fortæller ogsaa at den unge Frøken Münster, som har sjunget i Paris skal optræde paa det kongelige danske Theater som Regimentets Datter. Det er den hele Pose Nyheder jeg har at fortælle. Skulde jeg heller ikke i Dag, naar jeg bringer dette Brev paa Contoiret, være saa heldig at hilse paa Deres Mand, da vil De bringe ham Hilsenen saa varmt og taknemligt som den er lagt til ham her i Brevet. Nu snart deiligt Solskin og Sundhed i Stuerne.

Deres meget taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad