Dato: 1. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

[1. Juni 1869.]

begynde min Sommer-Udflugt med først at komme til Groserer Melchiors paa Rolighed, da Familien tænkte paa i Juli August maaskee at reise til Syd-Frankerike; nu om en fjorten Dage vilde jeg kunde forlade min Bopæl i Kjøbenhavn, thi da er jeg færdig med det Arbeide jeg har lovet min amerikanske Forlægger; jeg vilde da blive nogle Uger hos Melchiors, derfra gaae til Fyen og den anden August, ved Deres Naades Hjemkomst, tillade mig at komme til det kjære hjemlige Basnæs hvor jeg har tilbragt saa mange lykkelige Uger. Det var Sommer=Planen, komme til Basnæs midt i denne Maaned, istedetfor først i August, jeg tænker at indtræffe omtrent den 15de, men jeg beder Deres Naade at de med sædvanlig Godhed, vil i denne Uge, med et Par Ord underrette mig om jeg kommer beleiligt eller ikke. Jeg længes meget efter at komme paa Landet og skal saa snart jeg hører fra Deres Naade næremere bestemme Dagen. Jeg tænker da at komme først til Basnæs derfra til Rolighed eller Glorup og da hjem igjen til Kjøbenhavn for at være istand til Reisen syd paa; jeg vil gjerne afsted i de første Dage af September og kommer, om Gud vil, ikke til Danmark, før ved Udgangen af April næste Aar. Nu haaber jeg altsaa i denne Uge at høre fra Deres Naade at jeg er velkommen paa basnæs allerede om en fjorten Dage. De hjerteligste Hilsener til Borreby og Espe! Deres Naades taknemlige H.C. Andersen

Begyndelsen af brevet bortskaaret; Dateringen bestemt af Hr. Bibliotekar H. Topsøe-Jensen efter brevets indhold sammenholdt med optegnelser i H.C. Andersens dagbøger.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus