Dato: 24. maj 1869
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[24 Maj 1869]

Kjære Hr Etatsraad!

Vi skal altsaa savne Dem imorgen, og i Grunden maa jeg paa Deres Vegne være tilfreds dermed, thi Opholdet paa Skydepladsen og Frokosten i Teltet kunde dette kolde Væir gjøre betænkelige nok: et andet Aar kan Skyttelagsdagen falde heldigere. Men engang maa De dog endelig see at kunne bivaane denne Folkefest, som har beholdt Meget af den ægte gamle FoIkecharacter. Imorgen vil den have en anden Tillægsfest ved den nye Stiftamtmands Introduction.

Men nu Deres øvrige Reiseplan! Det er saare liden Tid, De har tiltænkt Fyen, og der er, mange Betænkeligheder ved et Besøg i Odense i Slutningen af Juli. Sommeren er meget bevæget: uden Tvivl er der Veddeløb i samme Tid. Skolens Ferie begynder d 23de, og da reise Mangfoldige bort, som vilde glædes ved Deres Læsning. Jeg er med korte Afbrydelser borte hele Juli Maaned; men et Par bestemte Dage kunde jeg altid indrette mig paa at være hjemme. Men det Værste for os, er at vi agte os alle til et Badested fra 23 Juli til 23 Aug, maaskee vel kun til Middelfart, men dog altid langt nok til [ikke] at have den Glæde at samles med Dem. Og i det Hele er den hede Sommertid her i Byen ikke egnet til at samle Folk til en saadan aandelig Nydelse. Saa er fra alle Sider September heldigere, og da De naturligviis ikke kan udsætte Deres Udenlandsreise til en senere Tid for den Sags Skyld, vilde jeg ubetinget tilraade at vælge nogle Dage i September til et Ophold her; saa ere Folk samlede igjen og modtagelige for deslige Glæder.

Imidlertid nærer jeg dog et Haab om at see eet Glimt af Dem, naar De kommer, ogsaa i den bevægede Sommertid: vi faae vel en Fest i Anledning af Formælingen2, som kunde bringe Dem herind, eller de omtalte Veddeløb eller andre Tilfældigheder.

Det glæder mig, at Deres Vinterarbeide .er sin Fuldendelse saa nær, og at dets Gjenstand just har været den Fortsættelse, som vi alle længes saa inderlig efter, og dette Tidsafsnit er allerede saa indholdsrigt, at De maae see at faae det gjengivet i sin Friskhed uden at blive fordunklet af Noget, som Fremtiden kan bringe.

Ja denne Fremtid maa bringe Dem alt Godt og Glædeligt og bevare Dem for alle slige Uheld som det ifjor, der i al sin Ubetydelighed kunde have blevet slemt og jo endnu knap er forvundet efter den Beskrivelse, De giver af Deres Been. Min Familie hilser Dem venligst, og imorgen ville mange Venner tale om Dem ved Skyttefesten. Vor gode Mourier mangler endnu, og Unsgaard vil savnes. Denne lever vel i sit Thisted, men jeg kan ikke tro Andet end at han maa savne os som vi ham.

Vore fælleds kjøbenhavnske Venner ere ikke mange; Tak for Meddelelse fra den kjære Collinske Familie, hils dem begge venskabeligst fra mig.

Lev vel!

Deres hengivne

C. T. Engelstoft

Tekst fra: H.C. Andersens Hus