Dato: 19. maj 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 19 Maj 1869

Kjære Hr Biskop Engelstoft!

Det var mig en stor Glæde igaar igjen at modtage Brev fra Dem, det er saa længe siden jeg hørte et Ord. Tung Tid og Prøvelse for Dem og Deres ligger imellem. Tak fordi De vil see mig i Deres hyggelige H j em! Indbydelse til Skytte­lauge t har jeg ogsaa faaet, men jeg seer mig ikke istaridtil for det første at forlade Kjøbenhavn. Hele Vinteren, ind til mi, har jeg arbeidet paa at nedskrive Fortsættelsen af "mit Livs Eventyr" fra 1855 til Festen i Odense 1867, jeg har lovet at dette Arbeide skulde være fuldendt til først i Juni og da blive sendt min amerikanske Boghandler. Det Hele er nedskrevet, men nu anvender jeg al min Tid paa at gaae det igjennem og især skjære bort alt hvad der lader sig bort­skjære. Jeg kan saaledes ikke komme paa Landet før midt i Juni, jeg bliver da nogle Uger ude hos Grosserer Melchiors paa "Rolighed" ved KalkbrænderietI og vil da midt i Juli tage til Glorup2. Dersom De da er i Slutningen af Maaneden i Odense og vil forunde mig Hjem et Par Dage da kommer jeg, og bliver jeg anmodet om at læse til Indtægt for Haand­værker-Boligen, da er jeg beredt der til. Fra første August vilde jeg være paa Basnæs, og da sidst i Maaneden vende hjem til Kjøbenhavn3. Flere af mine Venner have bedet mig om at være i Byen den 6te St:ptember, da er det 50 Aar siden jeg første Gang kom til Kjøbenhavn. Det bliver, an­tager jeg, en ganske privat Festlighed, men jeg vil dog gjerne være i Hjemmet den Dag, der for mig var en af mit Livs store M'frkedage. Da reiser jeg, om Gud vil, sydpaa og bliver Vinteren borte, rimeligvis i nord Italien og Syd Frankerige, og kommer over Paris hjem til April. Udreisen lægger jeg over Odense, men flyver lige igjennem, dersom jeg i Juli samles et Par Dage der med Vennerne. Vær saa venlig at sige mig hvorledes mit Besøg i Bispegaarden bedst passer Dem og Deres Frue. Hils hende, og alle Børnene paa det hjerteligste! Mit Helbred har i Vinter været meget godt, men mit Been behøver endnu Bandage og jeg har ofte det Uheld at støde det, saaledes var det senest Tilfældet igaar. Der er en meget tynd Hud og den er altid blodrød.

De fleste af mine kjøbenhavnske Venner ere nu fløttede paa Landet, Theatrene lukkes om ikke mange Dage, med Udstillingen er det forbi paa Mandag, det kribler og krabler i mig af Reiselyst, men jeg maa holde her. Carl Bloch maler i denne Tid mit Portræt man siger at det er særdeles hel­digt. Fra Collins har jeg venlige Hilsener, de flyve om en halv snees Dage til Hellebæk. Bring mine Venner hjertelig Hilsen fta mig, glem mellem disse ikke den unge Hr Thiele.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus