Dato: 15. maj 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Odense borgerlige Skyttelag
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 15de Mai 1869.


Mine Herrer!


De har forundt mig en stor Glæde med Indbydelsen til Skyttelaugs Festen, jeg har heri et Tegn paa hvor smukt og venligt jeg er i Deres Tanke. Modtag min inderligste Tak! desværre er jeg iaar forhindret fra at kunne komme. En amerikansk Boghandler har jeg lovet at levere en Fortsættelse af mit Livs Eventyr han skal have den senest i Juni, al min Tid er saaledes optaget, jeg kan i de første tre, fire Uger ikke forlade Kjøbenhavn.

I Juli Maaned tænker jeg at komme til Fyen og glæder mig da til at hilse paa mine Venner i det kjære gamle Odense.

Vil Gud at jeg lever, da haaber jeg at overvære Skyttelaugsfesten et kommende Aar og De ville med samme Velvillie og Hjertelag som nu, modtage Deres hengivne taknemlige Medborger.


H. C. Andersen.


Til Oldermandskabet for det borgerlige Skyttelaug i Odense.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus