Dato: 5. maj 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 5 Mai 1869

Kjære Ven!

Det er mig ukjært at maatte plage Dig, da Du har Andet at tænke paa, men jeg maa dog denne Gang! - Det er paa Løverdag fire Uger siden jeg gav Dig Manuskript til Afskriveren og jeg har endnu Intet erholdt tilbage. Det var mig imod at udlevere mere end eet Hefte for sig, men Du fik mig til at give to, da Mandens Søn skulde hjelpe ham. At jeg senere har bragt to til var i den fulde Overbevisning at jeg paa den bestemte Dag fik disse ombyttet med de to tidligere givne, / det er heller ikke skeet; jeg har saaledes udleveret fire Hefter, det er pine galt af mig og jeg beder Dig derfor denne ene Gang at underrette Afskriveren om at jeg i Dag faaer tre Hefter tilbage, det som afskrives kan skjæres over i to Dele og saaledes benyttes af to Afskrivere. Han maa nøiagtig opgive hvilken Dag jeg [overstr: beho] erholder det næste eller betids sige sig det Hele fra, da maa jeg selv være Afskriver, men indseer rigtignok ikke hvorledes jeg nu skal blive færdig til Maanedens Udgang, en Tid jeg har givet mit Ord paa at det skal blive sendt til Forlæggeren i Amerika. Jeg veed ikke [overstr: hvad] Afskriverens Navn, Stand eller Bopæl. / Endnu engang undskyld denne Plage, men faae det i Orden for mig og helst i Dag.

Din meget hengivne

H.C. Andersen

Til Hr Jonas Collin.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 109-11)