Dato: 27. april 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk, engelsk.

Copenhagen,

April 27, 1869.

Dear Mr. Scudder:

Accept my most hearty thanks for all the sympathy and friendship that you show me. After I wrote you, I have received two letters from you. With the firs t [of March 26] came a ten pound note for "Luck May Lie in a Pin" (Lykken kan ligge i en Pind") and "Sunshine Stories." The second letter [of April 10] came yesterday. Many thanks for every friendly word contained in it. "The Comet," then, is to appear in the June number. For the July number I am sending herewith an entirely new tale entitled "What One May Imagine." With the exception of "The Dryad," this is probably the best fairy tale I have sent you. As soon as a fairy tale which I have written for the Magazine appears, I make use of it for publication in Danish, as otherwise some one else might get the idea of rendering the English translation back into Danish, and then it would no longer be my own story-telling art and mode of expression. With the help of Miss Raaslöff I am sending you this fairy tale in an English version. The fact that she has done the translating will be quite unknown to the reading public. I have now finished the continuation of The Story of M Y Life from 1855 to 1867. It has taken about half a year to get this on paper. Now I have quite recently gone through it, cutting down and filling out here and there. Yesterday it was sent to a copyist who writes a legible hand and makes use of Roman letters. It will be about six weeks before he has finished with it. Then I shall read the whole thing through, and so I expect to be able to send on the entire manuscript some time in June. It will not only relate experiences of recent years, but will throw some light upon the writings. It has not been easy, on the whole, to write of events that lie so near to the present, and I am living and wrestling with the persons I have to mention. But I hope to have come out of it rather well.

It is already warm and summery with us, the beech trees are budding out, everything blooms and flourishes. I shall soon dash off for the country, but you will please send all of your letters to the usual address. When I am absent from the city, letters are always forwarded promptly to me. On September sixth of this year, it is just fifty years since I, as a poor boy and entirely unknown, came here to Copenhagen. So several of my many friends have requested me to be in Copenhagen on that day, as they wish to foregather with me then. A couple of days thereafter, I shall set out on a trip abroad, and shall probably spend the winter in southern France. But when that time comes, I shall beg leave to inform you concerning it. On April second, I celebrated my birthday. My rooms were almost transformed into Hower gardens from the floral tributes my friends sent me.

Give my hearty and respectful greetings to your wife, as well as to the highly esteemed gentlemen, Hurd and Houghton, and especially greetings and thanks to yourself, from

your greatly devoted

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

N.B. Two of my best dramatic works are being sent under separate cover for translation.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenhavn den 27 April 1869

Kjære Hr Scudder! Vær paa det hjerteligste takket for al den Deeltagelse og det Venskab De viser mig. Siden jeg skrev, har jeg modtaget to Breve fra Dem, med det første fulgte en £ 10 Note for Lykken kan ligge i en Pind og Solskinshistorier, det andet Brev fik jeg igaar, tak for hvert venligt Ord deri. I Juni-Heftet vilaltsaa komme Kometen; her sender jeg til Juli-Heftet et ganske nyt for the riverside magazine skrevet Eventyr: Hvad man kan hitte paa, det er, med Undtagelse af Dryaden, vist nok det bedste Eventyr jeg har sendt Dem. Saa snart jeg har i Magazinet det for samme skrevne Eventyr benytter jeg det paa Dansk, da ellers en Anden kunde falde paa at oversætte den engelske Oversættelse paa Dansk og det blev da ikke min Fortælle- og Udtryks-Maade. Jeg sender, ved Frøken Raasløffs Bistand, dette Eventyr i Engelsk Gjengivelse, at hun er Oversætterinden bliver en ukjendt Sag for Læseverdenen.

Med Fortsættelsen af Mit Livs Eventyr fra 1855 til 1867 er jeg nu færdig, det har taget omtrent et halvt Aar af faae paa Papiret, nu har jeg i den senere Tid gjennemgaaet det, beklippet og faaet fyldigere Et og Andet, igaar kom det til en Afskriver, som skriver en læselig Haand og giver det med romerske Bogstaver, før om 6 Uger er han ikke færdig dermed, da læser jeg det Hele igjennem og tænker saaledes, ind i Juni, at kunne tilsende det Hele, der ikke blot giver det Oplevede i de senere Aar men kaster et Lys over Skrifterne. Det har iøvrigt ikke været let at skrive da Begivenhederne ligge saa nær og jeg lever og tumles med de Mennesker jeg maatte omtale, dog haaber jeg at være kommet ret vel derfra. - Vi have allerede nu sommervarmt, Bøgen er i sit Udspring, Alt blomstrer og trives, jeg flyver snart paa Landet, men De vil behage at sende Deres Breve aldeles under den sædvanlige Adresse, er jeg fra Byen veed man altid snarest at skikke Brevene til mig. Iaar, den 6te September, er det netop 50 Aar siden at jeg, som en fattig Dreng, aldeles ubekjendt, kom her til Kjøbenhavn, nu have flere af mine mange Venner bedet mig at være i Kjøbenhavn paa den Dag, idet de ønske da at være sammen med mig. Et Par Dage efter reiser jeg til Udlandet og overvintre vist i Syd-Frankerige, men derom skal jeg, naar den Tid. kommer, tillade mig at give Dem Underretning. Den anden April feirede jeg miri Fødselsdag, mine Stuer vare næsten som Blomsterhaver, et saadant Flor forundte mine Venner mig. Bring Deres Frue min hjertelige ærbødige Hilsen, ligesaa de meget ærede Herrer Hurd og Houghton, særligt være De selv hilset og takket af Deres meget hengivne

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

NB I Krydsbaand følger to af mine bedste dramatiske Arbeider til Oversættelse.

Tekst fra: Solveig Brunholm