Dato: 31. marts 1869
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d. 31te Marts 1869.

Kjære Etatsraad!

Modtag ogsaa en lille men hjertelig Lykønskning herfra til det nye Leveaar, at Vor Herre maatte velsigne det for Dem med Sin Fred og Glæde – hvorhen Deres Digterlængsel saa end maatte føre Dem. Men naar vi allevegne føle Guds Nærhed og den Glæde der kommer fra Hans Aand løfter Sjælen – saa have vi det godt! Hvorledes mon De tilbringer denne Fødselsdag? – Vennerne flokkes vist om Dem og gjerne vilde jeg ogsaa være iblandt disse og række Dem vores Haand herfra Holsteinborg idet jeg desuden særligt maa takke Dem for Deres kjære Brev saavel til mig som til Bodild214. Det var mig en Skuffelse ikke at faa Dem at see i Kjøbhv. men jeg er desværre saa ofte rigtig lidende, og naar jeg saa faaer en god og temmelig smertefri Dag, da har der samlet sig saa Meget som saa skal besørges. Min Mand vil derfor at jeg iaar igjen skal til Soden, hvor Luft og Vand rigtignok er mig særlig velgjørende. Men da jeg kun kan tage Bodild med, der selv har havt saa godt af at bruge en lille Kur dernede ifior – saa føler jeg Noget ligesom om Hjertet bløder ved Tanken paa at forlade mine andre elskede Børn. Jeg paaskjønner jo Meget at vide dem i gode Hænder ved at betro dem til vores Gouvernante Frøken Zeuthen, der ganske har vist sig vores Tillid værdig. Min Mand kan høiestens bringe os til Soden, da hans Nærværelse i Sommer til Landhuusholdningsselskabets Jubilæum og Landmandsforsamlingen215 hvor han paa begge Steder er President – er nødvendig! – Mai og Juni vil mine Kure jo mindst medtage, men saa haaber jeg snart efter Sommerferiens Begyndelse at vende tilbage til min kjære, kjære Rede. Jeg har jo nu en voxen Datter, der gjerne vil gjøre et Indblik i den saakaldte store Verden ved de Fester der dog vel san[d]synligviis vilde finde Sted til Kronprindsens Formæling216. Jeg længes efter at høre til hvilken Kant De vender Deres Fjed, i Sommer. De flyver fra Skjønhed til Skjønhed i den store herlige Natur, fra Ven til Ven, allevegne flokkes Deres Beundrere, og De lader ingen Familie tilbage. Det er en stor Fryd for mig naar Ferien samler vore Børn i Hjemmet og Ulrik Adolff bringer Venner med, som forøge Ungdommen og Livet. Min lille Fritze Vanda er et sødt Barn og Alles Kjæledægge. Vores ældre Overtjener Eriksen sagde forleden: "Det jeg meest glæder mig til strax hver Morgen – er at møde det søde, venlige Barn paa Gangen!" Gud give at hun altid maatte vedblive at være Hjemmets lille Lysalf! -

Fra min Søster Roboredo høre vi desværre meget, meget sørgelige Tidender. Da hun midt i Februar vendte tilbage til Paris fra Portugal og Cintras skjønne Clima maatte hun strax lægge sig tilsengs. De veed maaskee at hun for nogle Aar siden blev opereret for Polyper i Underlivet. De samme Symptomer have siden længere Tid atter vist sig - og nu synes hendes Bryst meget angreben, som om en Tærende Tilstand maaske fremkaldte en Svuldst! - Gud hjelpe!

Tænk de stakkels Børn!

Jeg havde den glæde at vor tro Veninde Frøken Hanne Bartholin var herude til Bodilds Confirmation. Det er saa velsignet dette lille Frimureri der bestaaer mellem gamle Venner!

Bliver det altsaa over Amerika at man først faaer see Deres sidste Historier – naae Danmark? Jeg maa slutte! Lev vel kjære Etatsraad! Vi anbefale os Alle til Deres Venskab – og med varme Hilsen, Haandtryk og de bedste Ønsker stedse

Deres hjertelig hengivne

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus