Dato: 17. marts 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk, engelsk.

Copenhagen, March 17, 1869.

Dear Mr. Scudder:

Last evening I received your most welcome letter [of February 25]. It is so clear and explicit in every point on which I de sire d an answer to satisfy my own scruples, that I cannot thank you enough. But in the printed announcement which accompanied the letter that I received somewhat earlier is an expression which does not seem correct to me. It states "Edition revised by the author," but I do not see the English edition until after it has been printed and published. What you write about "The Dryad" pleases me very much. As yet I have heard nothing but praise for this work. "Luck May Lie in a Pin" is appearing this month, I understand, and the "Sunshine Stories" ("Solskins Historier") next month. Meantime I am completely occupied with writing of the later years of The Story of My Life; but I hope to have it finished by the close of May and then to be able to turn it over to a copyist, and thus get it sent off to America in the beginning of July. In order that the monthly magazine shall not be without contributions from me in the interval, I have already provided the two stories written solely for it, which I have already sent to be printed there first. Today I am in a position to add a third story, also entirely new, and which will not be printed here until you have published it in The Riverside Magazine. This is "The Comet" ("Kometen") M Bjornson, whom you asked me about, lives in Christiania. His last widely read novel was The Fisher Maiden. It has been translated into German, but I do not believe as yet into English.

In the continuation of The Story of My Life, which you are to receive this summer, are several stanzas of verse. For the better preservation of the thought I suggest that you pay no attention to the rhyme, but retain only the rhyhmical form. I do not recall exactly whether I requested you to send on my behalf a copy of "The Dryad" to Marcus Spring in Eaglewood near New York. If I have not mentioned this previously, then I make the request now! Will you extend my hearty greetings to your own household, and thereafter to Messrs. Hurd and Houghton. If General Raaslöff is still in your vicinity, then a special greeting to him.

your greatly devoted

H. C. ANDERSEN

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenhavn den 17 Marts 1869

Kjære Hr Scudder!

Iaftes modtog jeg Deres meget kjærkomne Brev, det er saa klart og tydeligt i alle Punkter som jeg 1 Samvltttghedsfuldhed Ønskede besvarede, at jeg ikke noksom kan takke Dem; i den trykte Anmældelse som fulgte med det Brev jeg modtog lidt tidligere, er derimod et Udtryk som ikke synes mig correct, der staaer "af Forfatteren revideerte Udgave", men jeg seer jo ikke den engelske Gjengivelse, før den er trykt og i Publicum. Hvad De skriver om Dryaden glæder mig meget, jeg har endnu kun hørt godt om dette Arbeide. Lykken kan ligge i en Pind kommer altsaa i denne Maaned, og de tilsendte Solskins Historier i næste Maaned, min Tid er imidlertid nu aldeles optaget af at skrive paa de senere Aar af mit Livs Eventyr, jeg haaber, imidlertid ved Udgangen af Mai at have sluttet det og da at kunne give det til en Afskriver og saaledes i Begyndelsen af Juli at faae det til America. At imidlertid Maanedskriftet ikke skal savne Bidrag fra mig, har jeg jo allerede sørget for, ved de to Historier aldeles skrevne for dette, til der først at trykkes jeg allerede har sendt. I Dag seer jeg mig istand til vedlægge en tredie Historie, ogsaa aldeles ny og som ikke vil blive trykt her hjemme før De har givet den i the riverside Magazine det er Historien Kometen.

Bjørnson, som De spørger mig om, lever i Christiania, hans sidste meget læste Novelle er Fiskerjenten, den er blevet oversat paa Tydsk, men jeg troer ikke endnu paa Engelsk.

I den fortsatte Deel af Mit Livs Eventyr, som De erholder ind i Sommeren, findes flere Vers, disse beder jeg Dem at De for at komme Tanken nærmere, ikke bryder Dem om Rimene men kun bibeholder den rythmiske Form. Jeg erindrer ikke nøie om jeg i et af mine tidligere Breve bad Dem om at sende, i mit Navn, et Exemplar af Dryaden til Marcus Spring paa Eaglewood ved New York; har jeg ikke skrevet derom da beder jeg Dem nu! vil De bringe min hjertelige Hilsen til Deres egen huslige Kreds, dernæst til de Herrer Hurd & Houghton; er General Raasløff endnu i Deres Nærhed da en særdeles Hilsen til ham.

Deres meget hengivne

H. C. ANDERSEN

Tekst fra: Solveig Brunholm