Dato: 3. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

[3. September 1869]

[øverste del bortklippet] Venner / Fest; mange ere komne ind fra Landet og jeg veed allerede Navnene paa nogle af de jeg skal samles med. Deres Naade har nok seet at to Damer, Conferensraadinde koch født Wulff og Frøken Mathilde Ørsted staae i Spidsen for Indbyderne. Jeg seer mellem de som have tegnet sig Fru Heiberg, General Raasløffs, Etatsraad Suhrs, Componisten Gade, Redakteur Ploug & - Det er en betydningsfuld Dag for mig, jeg vil vist føle mig meget afficeret, og i morgen, 50 Aarsdagen efter at jeg / den 6te, i hvor mageløs smuk den er; jeg ønskede at reise fra Byen allerede Tirsdag og da flyve lige til Basnæs og blive der nogle Dage, som Deres Naade forunder mig, men jeg tør ikke vove at bestemme Tirsdag, men vil heller sætte Onsdag den 8de, da vil jeg gaae med Middagstoget fra Kjøbenhavn til Korsøer; naar jeg tager derned, tør jeg nok haabe Deres Naades Vogn afhenter mig, da Veien der er god. Middagstoget indtræffer i Korsør mellem fire og fem om Eftermiddagen, da vil jeg henimod 8 om Aftenen kunde være paa Basnæs. Skulde der imidlertid indtræffe det tilfælde at jeg ikke kom med Middagstoget den Dag, da skal jeg betids telegraphere over Skjelskjør og forhindre at Vognen ikke forgjæves afgaar, men modtager Deres Naade intet Telegram da bliver det ved Bestemmelsen at jeg er i Korøs Onsdag Eftermiddag. Den Kjære Otto tænker jeg mig nu at være hjemme, ligesom jeg ogsaa vil finde Deres Naade glad og vel.

Deres taknemmelige, ærbødige H.C. Andersen

E.S.

Hjertelige Hilsener til de kjære paa Borreby

Tekst fra: H.C. Andersens Hus