Dato: 5. januar 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 5 Januar 1868 [c: 1869]

Kjære Hr Scudder!

Denne Gang tillader jeg mig at skrive mit Brev paa Dansk, Gjengivelsen af mit tilsendte Eventyr er saa god, at jeg seer at De eller Een af Deres Nærmeste godt forstaaer mit Modersmaal; i dette udtrykker jeg mig naturligviis bedst; dog Ønsker De hellere at jeg vedbliver som før at sende Brevene paa Engelsk, da siig mig det kun, jeg faaer let en Ven til, som tidligere, at oversætte mit Skrevne. Nu først en hjertelig Hilsen i det nye Aar, Gud glæde og bevare Dem og Deres. Bring de Herrer Hurd & Houghton ligeledes de bedste Ønsker fra mig. Tak for det tilsendte Udhængs Ark med the Court Cards, det lille Billede der til er nydeligt. Arket tillige med Deres Brev har imidlertid været længe underveis, jeg erholdt samme den sidste Dag i Aaret, derimod modtog jeg allerede igaar, i Krydsbaand the riverside Magaz: (Januar). Jeg takker Dem meget for hvor varmt og smukt De der har givet et Par Blade af mit Livshistorie; derimod giver det Brev De meddeler fra "en Ven og Landsmand" et vistnok forfeilet Billed af mig, den kjære Landsmand, som forresten mener mig det meget godt har neppe kjendt mig, ja endogsaa ikke ret seet paa mig, og det vilde aldrig falde noget dansk Barn ind paa Gaden at trække mig i Kjoleskjøderne og saaledes anfalde mig; de Smaa hilse mildt og venligt, nikke ud fra et Vindue, eller Forældrene fører dem paa Gaden hen til mig og fortælle mig Eet og Andet hvor kjær den lille har mig eller rettere "Andersens Eventyr". Da jeg var Barn kaldte mine Forældre mig Hans Christian, siden den Tid har jeg aldrig hØrt det nævne uden af Amerikanere og EngeIændere, naar de nævnede det i Forbindelse med Navnet Andersen. Hele Tiltalen af "Hans", som flere Gange gjentages klinger komisk og de som her hjemme læse det maa smile, da det aldrig er brugt eller bruges her.

De vil imidlertid ikke misforstaae mig at jeg skriver' dette, men det kommer mig i Pennen i det Jeg har det friske Indtryk af det Læste og saae hvorledes mine Venner morede sig over den pudsige, forfeilede Opfattelse - eller Beskrivelse givet af "Landsmand", Alle glædede sig derimod over Deres Udtalelse, ligesom jeg selv og Alle ere forvissede om Landsmandens bedste Villie, men det er ikke mig han har givet. Naar De seer ham da tryk hans Haand og bring den venligste Hilsen.

Samtidig med Deres velkomne Skrivelse fik jeg et Brev fra Amerikaneren, min Ven Marcus Spring, der er i den Tro. at jeg er beredt paa at aflægge et Besøg i Amerika og byder mig velkommen for sig. Dog fo' iaar har jeg ikke Tanke om at det skeer. - Mine Breve jeg sender beder jeg Dem om ikke trykkes, de maatte da anderledes veies og stiles end nu, idet jeg lader Pennen løbe og skriver, som Ven skriver til Ven.

Deres hengivne, ærbødige

H. C. ANDERSEN

E. S. Til Magazinet følger her en for dette skreven ny Historie, der ikke bliver trykt paa Dansk før efter Optagelse i Riverside. Siig mig, hvorledes det gaaer med Dryaden og om De har faaet de senest sendte fire Bind af sam1ede Skrifter?

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter