Dato: 31. december 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: George Bell
Sprog: dansk, engelsk.

[Renskrift af brev fra HCA til George Bell - IKKE gotisk håndskrift; det må være HCAs - se z i Magazine, d i Badly, W i Wishing]

Copenhagen 31 December 1868 Dear Sir I beg to express you my sincerest thanks for your friendly letters for your kind invitation to make your house my home, if I come to London. I am anxious to make your personal acquaintance, but I am sorry that I do not speak English - or speak it badly at all events. It is however very doubtful, whether I shall be able to visit your country in the course of the year, which is now commencing. - I am obliged to you for the handsome edition of the Magazine, containing a collection of some of my tales. As for the fee received I must openly confess / that I have beeen a little embarassed on receiveing them, not having expressed my gratifications for these tales which I had forwarded to Miss Plesner whose interest for my works has procured me the pleasure of coming into connection with you; nay - to look upon you as a friend, when I meet you personally. - I should have wished not to receive any gratification before it had come to more than £ 10, and would have preferred that they had been kept back untill a greater amount could have been sent, for instance after receipt of the proof sheet of my newest work, which may have been published in England and / simultaneously with the Danish edition. - The first edition of my said tale "Dryaden" - 3000 copies had sold immediately, likewise a second edition of the same number is nearly disposed of, and a third edtion is going to appear in a few days. All Danish newspapers and Magazines speak very highly of this small tale, and I hope that it will likewise be friendly received within migthy England. In this way I have spent a very happy Christmas. I hope the Lord has bestowed joy on you and your family. Last week I had the pleasure to send you two photographs / Carte De visite - I hope they have come to London. Wishing you the compliment of the season, I am Dear Sir Yours truly

Herr Bell

Tekst fra: Solveig Brunholm

Kjøbenhavn 31 December

Kjære Hr. Bell!

Hjertelig Tak for Deres venskabelige Brev og den smukke Indbydelse af finde mit Hjem i Deres Huus naar jeg kom til London. Jeg glæder mig meget til personligt at kjende Dem, skade at jeg saa daarligt taler Engelsk. Det er imidlertid meget uvist om jeg i Aaret som nu er ved at rulle op, kommer til Engeland, men skeer det vil De faae betids Brev derom. De har sendt mig en 10 £ Note, der fulgte den smukke Udgave af de samlede Smaahistorier som have været aftrykt i Magazinet, ærligt talt blev jeg noget forlegen ved at modtage samme. [overstr: De behøver i Grunden slet ikke at sende mig] Jeg havde aldeles ikke ventet noget Honorar for disse Digtninger, / som jeg havde besørget til Frøken Plesner, hvis Interesse for mine Arbeider har skaffet mig den Glæde at komme i Forbindelse med Dem, ja naar vi personlig mødes, staae som Venner over for hinanden. Jeg havde ønsket ikke at modtage Honorar fra Engeland før Honoraret kunde være større; de 10 £ kunde have blevet lagt hen til en kommende Tid, naar jeg havde sendt Dem i det mindste i Udhængs Ark nye Arbeider, der kunde udkomme omtrentlig med de danske. Af mit sidste Eventyr Dryaden der nu i Danmark har været omtrent 14 Dage udkommet, blev første Oplag 3000 Exemplarer strax udsolgt og det næste Oplag af samme Størrelse gaaer saa vel af at min Boghandler tænker paa et tredie Oplag. Alle danske / Aviser have dertil paa det meest hædrende omtalt denne lille Bog,, som jeg nu venter i disse Dage vil være venligt modtaget i det mægtige Engeland. Jeg har saaledes havdt stor Juleglæde, jeg vil haabe Gud har forundt Dem lignende i Deres Huuskreds. To af mine Portrætkort sendte jeg Dem i Krydsbaand forrige uge, de ere vel komne til Dem.

Et godt og lykkeligt Nytaar ønsker Dem af Hjertet Deres.

meget hengivne.

&

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 302-05)