Dato: 2. december 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 2den December 1868

Kjære Ven!

Jeg havde troet og forstaaet at De vilde forlægge "Dryaden", nu seer jeg af Deres venlige Skrivelse at det ikke bliver Tilfældet. Efter Dem ,er Ingen nærmere end Hr Wiedemann der har alle mine tidligere Skrifter. Man oversætter mig rundt om i Landene, men jeg kan ikke være tjent med at det skeer af den første den bedste som kjøber den danske Original. Hr Wiedemann har altid viist Velvillie og Omhue, Oversættelserne hos ham hører til de allerbedste og derfor sendte jeg ogsaa til ham, for et Aarstid siden, Udhængs Ark af den lille Samling Eventyr jeg da udgav; hos ham vidste jeg at Bogen var i gode Hænder. De har altsaa henvendt Dem til den Bedste og vil bringe Hr Wiedemann min venlige Hilsen. Vil De dernæst bede ham om at der paa Bogen ikke sættes, "af Forfatteren besørget Udgave", men at der staaer ligefrem: Dryaden et Eventyr fra Udstillingstiden i Paris af H. C. Andersen (eller efter H. C. Andersen) thi jeg har kun besørget at Arkene ere komne en 10 a 12 Dage tidligere i Deres Hænder end de kunde kjøbes. Men det Allervigtigste jeg har at sige er: Kan Dryaden gjengives! Deres Brev har forskrækket mig ved de mange anførte Steder som halv umuelige at oversætte? Hvem har De givet dette Hverv. Er Oversætteren af den Mening at der ikke kan gives den Friskhed og Sprogtone Bogen har, da opgiv helst det Hele! dermed ere vi Alle bedst tjente. Det er vel tidsnok sagt. Hjertelige Hilsener til Deres Frue og Familie.

Venskabeligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus