Dato: 31. oktober 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 31 October 1868

Kjære Fru Scavenius!

Vore Breve have krydset hinanden; Posten der bragte Deres Naades Brev har vistnok fra Posthuset samme Aften hjembragt min Skrivelse. De vil altsaa vide hvorledes jeg har det og det gaaer kun smaat frem, i Dag havde jeg nu dertil det Uheld at støde lidt det svage Been. Imidlertid glæder jeg mig særdeles til at Deres Naade kommer til Byen og strax efter vil jeg kunne bringe Dem et nyt Eventyr, der rummer hele Udstillingen i Paris og stilles mellem mine bedste Eventyr. Det er nu i Trykkeriet og har Navnet: Dryaden, det vil ogsaa udkomme i London og Paris. Maleren Bloch og Frue ere nu paa Veien til Rom, hvor de ville overvintre; Fru Jerichau reiser med sin næstældste Søn derhen om nogle Dage, han skal anbringes hos en fransk Maler i Rom. Gade har fuldendt en stor Composition med text af Carl Andersen, vi faae den at høre i Musikforeningen i denne Vinter. Bog-Markedet bliver stort til denne Juul, næsten alle vore Forfattere levere et eller andet Arbeide. Meget længes jeg efter at vide hvorledes det unge Ægtepar paa Borreby leve, hvorledes den unge Frøken der udvikler sig; hun er vel endnu ikke kommet til Andersens Eventyr, men hun er paa Vei dertil. Jeg har det ganske hyggeligt i min lille Stue, mine Velynderinder sende mig stadigt Blomster saa [..] lille Have [..]ner nu Solen [..] mig midt i Sommeren, vilde kun det stødte Been heles, saa var Alting godt. Den kjære Otto seer jeg imellem et Blink af, men faaer saa lidt talt med ham, gjerne aflagde jeg ham en Visit i Kasernen, men jeg veed ikke om han vilde synes om det. Seer Deres Naade Grevinde Holstein og Børnekredsen der, da bring min hjertelige Hilsen. Gid at Deres Naade nu maa føle Dem rigtig glad og vel naar de kommer her til Byen og de altid, som før, maa bevare Deres Godhed mod deres taknemlig hengivne [underskriften bortskaaret]

Tekst fra: H.C. Andersens Hus