Dato: 25. oktober 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn

den 25 October 1868

Kjære Fru Scavenius!

Naar jeg fortæller at jeg endnu næsten daglig maa lade mit stødte Been forbinde af Lægen, vil Deres Naade forstaae hvorfor det ikke forundtes mig at komme til Glorup og ikke heller til Basnæs. Lægen ønsker at jeg bliver i Ro, helst at jeg blev liggende paa Sophaen, slet ikke gik ud, men det kan jeg efter hele min Natur ikke indlade mig paa, da jeg saa bliver aandelig og legemlig syg; jeg gaaer derfor jævnlig ud, ogsaa over i Theatret, men saa maa jeg til straf derfor en enkelt Dag, naar Benet er for lidende, holde mig aldes inde. Det er min Tilstand, alt en Følge af det uheldige Stød paa Skinnebenet i Ems. Lægerne sige imidlertid at Benet nok kommer sig, men det kræver Tid, da jeg ikke nok giver det Hvile. Tidt er jeg ganske febril ilde stemt og laver hypocondre Historier, som jeg kun selv kjende og har ondt af! kunde jeg derimod skrive Eventyr for Verden, var det bedre. Det større om Pariser udstillingen som jeg nu over Aar og Dag har tænkt paa er dog nedskrevet og skal om ikke længe komme til Dem. Ved Julen kommer i øvrigt fire Bind til af mine samlede Skrifter, hvoraf de tre Bind indeholde alle de Eventyr og Historier, som ikke tidligere ere optagne i de Samlede Skrifter, desuden et Bind Reiseskizzer, deri Besøget i Portugal. Grev Moltke Hvitfeldt glædede mig forleden med Besøg ogsaa den kjære Grevinde Holstein har venligt ladet mig høre fra sig efter at gamle Enkegrevinde for lod denne Verden. Jeg er tidt med Tankerne paa det hyggelige Basnæs, men det er ikkke nok! Heller ikke veed jeg om Deres Naade bliver derude i Vinteren eller om De atter tager Ophold her i Byen.

Den kjære Otto har jeg nogle Gange seet og talt med, jeg havde Indtrykket af at han var ret tilfreds. Paa Borreby haaber jeg at Alt er vel; Deres Naade beder jeg bringe mine hjerteligste Hilsener. Jeg længes efter at vide hvorledes De Alle have det i den smukke Eftersommer. Deres Naades taknemlig hengivne H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus