Dato: 21. september 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 21 Sept 1868.

Hjerteligst

Kjære Fru Henriques!

Forrige Mandag tog jeg her ud til Deres Svigerinde, et Par Dage smukt Veir have vi havt, men forresten koldt og regnfuldt, Ild i Kakkelovnen og den der med følgende Snue og Forkjølelse. I Nat har det stormet, og endnu vedbliver det, Søen vælter store Bølger, Regnen skyller ned; jeg vil haabe De er i Solskin og mildt Veir i det deilige Interlaken og kan med Mand og Datter besøge Staubbach og Grindelwald, samt der gjøre den meget beqvemme Vandring ind i Gletschen. Jeg var i Ugens Løb inde i Byen for af Frøken Brandes at høre om Dem, samt faae Deres Adresse, denne har jeg først faaet i Dag og skriver strax, altsaa til Interlaken. Før jeg tog ud paa Rolighed var jeg Søndagaften for at see til Børnene, lille Marie var allerede i Seng og sov; da jeg nu senere var der, fortalte Frøken Brandes at de havde fortalt Marie om mit Besøg; men hun havde rystet paa Hovedet og sagt: troer ikke, nu da jeg kom om Formiddagen var hun ved at blive klædt paa, jeg gik ind til hende; hun stod i sin lille stumpede Klokke paa en Stol, bredte sine smaa Arme ud mod mig, loe over hele Ansigtet og viiste sine hvide Tænder, det var den gladeste Modtagelse, hun fortalte at Moder var i Schweiz og kom hjem med "Godter" og saa loe hun paa det meest fornøielige. - Om Fru Gundersens Optrædelse ere Bladenes Udtalelse meget forskjellig. Fædrelandets Clemens Petersen stiller hende naturligviis meget høit, Hr Flinck, der engang debuterede som Hagbart, er i den syvende Himmel og mener at vore Theaterfolk kunne lære meget af hende hans Udgydelse staaer.i Berlingske Tidende. Dags Telegraphen er ligeledes henrykt; derimod er Erik Bøgh lunken, Dagbladet og Flyveposten, samt Figaro aldeles imod. Min Mening er at hun kan være god i sine vante Omgivelser i Christiania, ogsaa god paa vore Provinds Theatre, men ikke Noget at blive glad og forbauset over paa Nationens første Theater. Til Patti-Concerterne var fuldt Huus og eenstemmig Henrykkelse; kun i Fædrelandet stod et burlesk Stykke, med snurrige for "Nissen" passende Declamationer. Concerterne fortsættes den 3die og 4 October, naar Patti med Følge vender tilbage fra Sverrig-Norge. Carl Bloch med Kone reise de første Dage i October til Italien, Christian Winther er med Kone og Datter i Nordmandiet og blive der maaskee Vinteren over. Deres Svoger Moritz Melchior er i Irland, i dette Øieblik kom der Brev fra ham fra Dublin, han venter at være i Ugens Løb i London, men ikke her hjemme før om en 14 Dage. Dronningen og Prindsesse Thyra ere komne tilbage fra Besøget i Petersborg, Kongen reiser til Jylland først i Oktober naar Jernbanen aabnes fra Fredericia til Aarhuus. Jeg er nysgjerrig efter at høre hvorledes Deres Reise er gaaet og om De har fulgt min Opskrift. De fik da en daarlig Overfart til Kiel, jeg frygtede det nok, nu raader jeg Dem at lægge Hjemveien over Slesvig og Odense; er det Dem for besværligt at kjøre fra Hamburg Klokken sex om Morgenen og først halv elleve om Aftenen at naae Kjøbenhavn saa overnat i Odense Larsens Hotel; der kommer De om Eftermiddagen, eller bliv i Nyborg der skal det nye Hotel være godt. - Det vilde være særdeles deiligt. om De fik Tid i Montreux, Ouchy eller Genf at skrive mig til, saa faae de Andre her paa "Rolighed" ogsaa lidt at vide. Opgiv Deres Ophold stæder og Tiden der for Breve naar De reiser hjem fra Schweiz! Det er desværre. ikke den rette Tid De besøger dette deilige Land, mange Reisende træffe De vel heller ikke. -

Saalangt var jeg i dette Brev, da gik jeg ned i Stuen for at høre om de der vilde have noget mældt, jeg fik da tre af den kjære Annas Breve at høre! Fru Melchior havde været i Byen, besøgt Børnene, lille Marie var sød og sagde af sig selv at hun vilde komme - "paa Torsdag", Brevene til Frøken Brandes og Fernanda, fra Hamborg, Basel og Zürich hørte jeg, de ere meget godt skrevne, saa beskuelige, saa friske og jeg takker den kjære Anna særdeles fordi hun ogsaa har tænkt paa mig og sendt mig Hilsen; jeg seer at De i Basel, ved Rhinen og i Zurich have besøgt de Hoteller jeg opgav. Gid at De nu i lnterlaken maa faae "Alpegløden", og deiligt Veir paa Søen til Thun, bliver De i Bern da tag ind i Hotel bellevue. Terrassen foran Kirken er værd at besøge. I Genf træffer Deres Mand maaskee Uhrmager Jules Jurgensen der boer i Locle, men har en Villa tæt ved Genf oppe ved [den] russisk-græske Kirke, seer han ham, da vil han hilse fra mig. De har vel mødt Venner af min Muse, Amerikanere, Engelændere? & - Og nu de hjerteligste Hilsener til Dem, Deres Mand og Frøken Anna, som vi Alle takke for hendes "Reise-Meddelelser", skriver hun til Professor Hjort, da blive de nok trykte.

Deres hengivne, ærbødige

H. C. Andersen.

Hilsener fra Alle paa "Rolighed".

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 185-88)