Dato: 15. september 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

[Rolighed 15. sept. 1868]

Kjære fortræffelige Ven!

Igaar Middag kom jeg her ud paa Rolighed til venlige Ansigter, men kold Luft, Regn og Blæst, dog i denne Morgen skinner Solen igjen, skinner varm ind i Stuen og Haven har en Pragt af Efteraars Blomster og Foraars Græs! i Casino beundres Patti , jeg har ikke hørt hende, "Nissen" gjør sig vittig og har et Billede med et skrigende Barn i Vugge og Underskrift: Patte Concert. Fru Gundersen fra Norge har jeg seet i Maria Stuart, hun er noget for gammel for Rollen og det Norske klinger ikke godt i mine Øre i en saadan tragisk Rolle. Hun selv er en Skuespillerinde som der ere flere [overstreget: mange] af, man seer at hun i mange Aar har bevæget sig paa et Theater, hun er ogsaa talentfuld, men det er ikke stort nok til at reise paa, og naar hun skal lære os hvad det er at spille Komedie, saa er man paa aldeles urigtig Vei og da er hun [overstr: her] ikke betydelig nok. Hun hæves til Skyerne i et Par af vore Blade, i et Par Andre, er det omtrent hvad jeg her har skrevet, der bliver udtalt. Forleden Dag fik jeg et Brev fra London, med langt bedre Forslag end det fra Amerika; jeg viiste idag Deres Kone Brevet og hun meente at jeg turde vedlægge det hendes Skrivelse da jeg gjerne vilde høre Deres Mening før jeg svarede Brevskriveren Frøken Plesner (hendes Skrivelse ønsker jeg tilbage). De var saa deeltagende og god at skrive for mig til Amerika og erindrer tilvisse hvad der er blevet foreslaaet og lovet. Efter min Opfattelse har jeg jo ikke ved mine [overstr: skrevne] Ord, forpligtet mig til fremtidig at give alt hvad Nyt jeg senere skriver, den amerikanske Udgave er jo kun alle de ældre Skrifter og som nyt, Fortsættelse af min Biographie indtil Festen i Odense, samt, imellem at levere noget Nyt til det amerikanske Børneskrift, dog uden Tids Bestemmelse. Tilgiv denne lange Skrivelse om dette.

Deres taknemlig hengivne

H.C. Andersen

[brev fra Dorothea Melchior - begyndelsen mangler]

.... Børnene fra Skolen; vi vare allene til Middag men om Eftermiddagen kom Israel og Johanne, Lauritz og Edmond Solomonsen; vi havde det rigtig rart, passiarede; Andersen læste lidt høit for os og spillede de Billard. - Dagens Thema er Fru Gundersen fra Norge, der er optraadt i Maria Stuart og som bliver beskyttet af det skandinaviske Parti, der roser hende til Skyerne, men Folk der seer med et upartisk Øie, siger at hun er ganske god men slet ikke noget udmærket; hun skal nu overtage Fru Eckardts Rolle i et Vinter Eventyr og det er man meget spændt paa at see. Andersen og Bille syntes middelmaadig om hende. Det andet Thema er Patty Concerterne (eller "Patte Concerterne" som man ogsaa kalder dem, hun er umaadelig svær.) Det var første Concert i Aftes, som skal have været glimrende. Huset fuldt til de høie Personer. Israel har inviteret mig til i Aften, jeg veed endnu ikke om han faaer Billetter. Til Middag er Andersen hos Drevsens. Carl, Emil og Thea havde moret sig deiligt hos Meldals i Søndags, de er Alle i Skole i Dag, Emil var ude at ride igaar og Carl uddannede sit musikalske Talent, som endnu er en Hemmelighed for mig. Jeg vil haabe at Du snart kan komme til at udrette noget derovre ellers frygter jeg for at Dit Ophold vil trække alt for længe ud. Hvilken skrækkelig Ulykke har Jordskjælvene nu atter anrettet i Amerika, det tager jo ingen Ende med disse mange Jordrystelser, og maa man prise sig lykkelig at man har sikker Fodfæste. Farvel min Engel Gud velsigne Dig! Med mange hjertelige Hilsner forbliver jeg Din Dig elskende Veninde

Dorothea Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad