Dato: 31. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Korsøer den 31 August 1868.

Kjære Fru Melchior! Igaarmorges forlod jeg Frijsenborg og kom, over Aarhuus her til Korsøer; det var min Tanke strax at tage til Fyen og naae Glorup, men paa Reisen havde mit Been forværret sig og jeg blev da i Korsøer for at see an hvorledes det bedrede sig til imorges; det er daarligt, og jeg skulde helst have kjørt til Kjøbenhavn med Morgentoget, men jeg var endnu vaklende, da Grev Moltke venter mig og han vist ikke troer at det er saa ilde; men nu skulde jeg tage en endelig Bestemmelse, og den blev at jeg har maattet opgive Glorup og gaaer med Middagstoget til Kjøbenhavn; herom har jeg telegrapheret til Frøken Hallager, og bedet Dr: Collin see ind til mig iaften. Et stort Stykke Hud har løsnet sig paa Benet, og hvor jeg stødte mig er det igjen itu.- Det er meget nedstemmende det Hele, jeg begynder at troe paa jeg slet ikke faaer det Been lægt. Hils Deres Mand og Børn, Fru Emilie Melchior og Døttre, alle kjære Venner. Meget snart haaber jeg at vi sees.

Deres hengivne, taknemlige

H.C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad