Dato: 28. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Frijsenborg den 28 August 1868.

Kjære Ven!

Hjertelig Tak for Deres Brev, jeg fik det iforgaars, just som jeg gik ret forstemt over at mit Been ikke vil komme sig, det gamle Sted, hvor jeg havde faaet Stødet, brød op igjen, i Dag er det bedre. Det sygelige Been har taget en Deel af Fornøielsen bort herovre, dog i den Veemod, satte forleden Tanken Blomst, jeg skrev et lille Digt, som vist egner sig for Musik, maaskee Gade giver den en saadan. Jeg sender Dem Digtet til Afbenyttelse i Figaro, eller maaskee endnu bedre til / den Bog, hvori "Veturinens Vogn", kjører op, det overlader jeg til Deres bedste Skjøn. Overmorgen, Søndag, om Gud vil, reiser jeg til Glorup og da, om ikke mange Dage kommer jeg til Kjøbenhavn. Frøken Hallager, hos hvem jeg boer, har skrevet mig til, og jeg faaer ud af Brevet, at hun nok neppe vil beholde sin Leilighed, jeg maa da ogsaa derfra og det er mig meget ukjært, nu jeg har ladet Værelserne staae hele Sommeren for at være vis paa et Vinter-Hjem. Seer De Eckardt og Scharff da tak dem for deres Brev. Hils vore Venner.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 392-94)