Dato: 28. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Maria V. Trubnikoff
Sprog: dansk.

Frijsenborg i Jylland, 28 August 1868.

Naadige Frue!

Ved min Hjemkomst fra Udlandet fandt jeg til min Overraskelse og Glæde, den smukke russiske Udgave af mine "Eventyr og Historier", som er blevet til ved Deres Deeltagelse og Medvirken. Jeg vidste at en russisk Oversættelse fandtes og er nu glad ved selv at eie den, uagtet jeg ikke kan læse Sproget og udtale mig om Gjengivelsen, men jeg er forvisset om at den er givet med Kjærlighed og jeg takker derfor Dem naadige Frue, og Enhver som har baaret den frem ved sin Deeltagelse og sit Talent. Ved de smukke Tegninger af Hr Baron v. Klodt har jeg fundet ud hvilke Eventyt her ere og savner meget faae, egentlig kun de, som ere skrevne i de sidste to Aar. Portrættet fra den tydske Udgave er derimod mindre heldigt og jeg tillader mig derfor at sende et bedre til Afbenyttelse ved en ny Udgave. Jeg maa endvidere takke for den Opmærksomhed og Velviliie at vedlægge en dansk Oversættelse af det russiske Brev, begge vil jeg opbevare mellem kjære Erindringer, jeg tillader mig imidlertid at udtrykke mig i mit Modersmaal, det Een og Anden, i Deres Omgivelse, vistnok forstaar. Jeg er glad ved at vide mine Skrifter læst i det store, mægtige Rusland, af hvis blomstrende Literatur jeg kjender en Deel fra Karamsin til Puschin, ind i den nyeste Tid. Vil De udtale min Tak og Glæde over den Interesse der er forundt mig som Digter og bringe mine Veninder og Venner min hjerteligste Hilsen.

Med dyb Høiagtelse ærbødigst H C Andersen.

Høivelbaarne

Fru Trubnikoff i S. Petersborg.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus

Ved min Hjemkomst fra Udlandet fandt jeg til min Overraskelse og Glæde den smukke rusiske Udgave af mine Eventyr og Historier. Jeg vidste at en saadan fandtes og er nu glad ved selv at eie den. Desværre kan jeg ikke læse det rusiske Sprog, men [overstr: jeg vil] udtale mig om Gjengivelsen, men jeg er forvisset om at den er givet med Kjærlighed og jeg takker hver som have givet Deres Deeltagelse og Talent dertil. Ved de smukke Billeder af Hr Klodt har jeg kunnet udfinde hvilke Evnetyr det er jeg har for mig og savner i denne Udgave meget faae, egentlig kun de som ere skrevne i de to sidste Aar. Portrættet derimod er mindre hældig, det er fra den [overstr: efter det Billed som findes i den] tydske Udgave og Billedet i den er ikke lykkedes og dertil efter et sygeligt udseende Portrætkort fra Genf, jeg tillader mig, for et tilkommende Oplag af min Bog at vedlægge et dansk bedre Portræt. Jeg maa dernæst takke for den store Opmærksomhed og Velvillie ag give mig det rusiske Brev i dansk Gjengivelse, [overstr: og] jeg tillader mig imidlertid her at skrive i mit Modersmaal, det Een og Anden nok forstaaer, [overstr: og] jeg er glad ved at være kjendt i det store mægtige Rusland, af hvis opblomstrende Literatur jeg kjender fra Karamsen til Puschin, men ikke nok det nyere Flor af Digning. [overstr: Udtal min Tak og Gl. Tør jeg be] jeg tør haabe at De vil udtale min Tak og Glæde over den Interesse der er forundt mig som Digter, de vil bringe hver Enkelt den især og [overstr: selv] min ærbødigste hjertelige Hilsen til Faderen og Dem selv. -

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 310-11)