Dato: 25. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Thora Hallager
Sprog: dansk.

Frijsenborg den 25 August 1868.

Kjære Frøken Hallager!

Deres venlige Brev, som De sendte til Holsteinborg, har ikke fundet mig der, men her paa Frijsenborg hvor jeg allerede har været over otte Dage og tænker at forlade sidst i Ugen for at tage til Grev Moltke-Hvitfeldt paa Glorup ved Nyborg; derom havde bestemt at vilde skrive til Dem og tillige minde Dem om, dersom De ikke havde selv erindret det, at hæve hos Etatsraad Collin de 25 Rdlr for Huusleie fra 20 August til 20 September, han er altid at træffe om Onsdagen [overstr: paa] "Sparekassen". Nu giver Deres Brev mig Anledning til hurtigere at skrive, da jeg ved samme er blevet lidt ubehageligt overrasket, i det jeg nærmest faaer ud deraf at det er en venlig Forberedelse, fra Deres Side, paa at De maaskee / opgiver Deres Huusleilighed og at jeg altsaa kommer til at fløtte, det vil være mig meget ukjært om det skete. Jeg har i de to Aar jeg boede hos Dem fundet mig meget tilfreds og derfor, uagtet jeg aarligt omtrent var fire Maaneder borte fra Leiligheden, med Glæde betalt den for at være vis paa at beholde den og det i lang, lang Tid; det er behageligt at vide man har et Hjem; og det har jeg isandhed fundet der, ellers kunde jeg, med mine Fordringer have taget, to smaa Værelser i Hotel d'Angleterre. At De imidlertid for min Skyld ikke kan beholde en Leilighed De ikke har Brug for, indseer jeg godt, men det vil gjøre mig meget ondt at gjøre Forandring. Deres Plan om at erholde en Lotto-Collection er jo meget heldig, naar en saadan kan erholdes; tal med Folk /der vide Beskeed herom, f Ex Hr Etatsraad Collin eller andre [overstr: som kunne vide Besked] og er der da Noget jeg kan være Dem til Tjeneste med, da skal det være mig en stor Glæde at gjøre det. - Opsiger De Deres Bolig, da beder jeg Dem, saa betids De kan, at sige mig det, da jeg nødigt mod Vintertid fløttede til et Hotel. Jeg havde netop tænkt paa at bede Dem, før jeg kom Hjem, at kjøbe mig en Favnbrænde, at have den skaaret og baaret op, men nu kan jeg ikke gjøre det, uden at have Vished om, at De bliver og jeg altsaa ogsaa bliver. Før i Begyndelsen af September kommer jeg ikke til Kjøbenhavn. De Blade som komme beder jeg Dem opbevare. Med mit Been er den endnu daaarligt. Deres hengivne ærbødige

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 861-63)