Dato: 16. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 16 August 1868.

Kjære Fru Melchior! Kun et Par Ord i Dag! iaften er det min Bestemmelse at reise til Korsør, overnatte der og imorgen at være paa Frijsenborg, derfra skal De om nogle Dage, høre fra mig. Jeg fik i forgaars Deres kjærkomne Brev, det havde krydset min Skrivelse til Frøken Louise. Tak for de venlige Ord, hver Meddelelse, som opruller for mig Hjemmet paa Rolighed. Hils den fortræffelige Fru "Emilie Melchior", hun hører ganske til dette Hjem med sine to naturfriske, elskværdige Døttre. At lille Thea har faaet Guldsot gjør mig ondt, jeg veed ikke hvorledes man befinder sig under den Farvning. Igaar var jeg efter Grevindens Forbøn henne i den nærmeste Landsby og læste for Bønderne et Par af mine Eventyr; jeg havde imidlertid det Uheld da jeg traadte ind i Skolebygningen at jeg var for høi og Døren for lav, saa at jeg løb Hovedet imod Karmen; jeg tog mig just iagt for ikke at støde mig Benet, idet jeg traadte over den høie Tærskel, men saa fik jeg paa Hovedet. Jeg synes iaar at være udseet til altid at skulle stødes. Med Benet gaaer det kun saa smaat. Jeg læste "Barnet i Graven", "Den grimme Ælling", "Børnesnak" og "det er ganske vist". Efter Læsningen fik jeg tre Gange Hurra. Ogsaa igaar aftes indtraf her til mig det franske Blad. Vær saa venlig at sige Postbudet at det skal afleveres i lille Kongensgade No 1 Frøken Hallager og blive der til jeg kommer hjem. Jeg lægger her lidt Blade og Græs i Brevet til Albums-Paaklæbning, om det kan bruges. Det grønne var, i det mindste, i sin Friskhed meget smukt. Nu jeg skriver dette lyder Orgelet ind til mig og Menighedens Sang, jeg behøver kun at aabne Døren og jeg staaer ved Orgelet i den lille Kirke, der er smykket i gammel Stiil a la Louis XIV s Tid. Varmen har været særdeles stor de sidste to Dage og det ligesaa i Dag! iaftes Kl 7 var her endnu 20 Grader. Søen synes at sove, Alt er blikstille, Træerne bugne med Frugt, men Græsmarkerne see ud som vare de nedbrændte. Om 14 Dage kan Qvæget ikke være ude, siges der, da al Græsning mangler. Mine Blomster paa "Rolighed" (Cacterne og Napoleonsblomsten) sørger jo nok Gartneren for til jeg kommer til Byen, de bliver til da i hans Beskyttelse. Hils Frøken Louise, Harriet og Anna, begge Sønnerne og hele Kredsen om Roligheds Arne, Deres fortræffelige Mand ikke at forglemme. Lille William haaber jeg det gaaer bedre! spørg ham om han ikke skriver mig til, paa "svensk" eller dansk, det er lige kjært! Lev hjertelig vel.

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad