Dato: 13. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Melchior
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 13 August 1868.

Kjære Frøken Louise Mine Tanker ere stadigt i Deres og Deres Forældres Hjem, men det kan De bedst vide ved at see Sort paa Hvidt derfor og altsaa skriver jeg. Greven er kommet hjem fra Sverrig og i Gaar var det Wanda Danneskjolds Fødselsdag, hun, hendes Mand og alle Børnene ere her og vi havde derfor festlig Middag med Champagne og Sligt, men her vare aldeles ingen Fremmede. Hun og hele Familien toge imorges ind til Kjøbenhavn og her er saaledes meget stille, det jeg finder mig saa godt i; kun var det at ønske, at den velsignede Grevinde Holstein var noget stærkere, i Dag ligger hun, og det er uvist om hun kommer op imorgen, Reisen til Soden vil anstrænge hende meget, men den maa gjøres, de ville først i Ugen afsted. Jeg reiser Søndagaften til Korsøer, overnatter der og gaar da om Morgenen med Dampskibet til Aarhuus, hvor en Vogn henter mig til Frijsenborg. Iaftes fik jeg et Brev fra Paris, som Deres Fader har været saa venligt at afsende, med samme fulgte i Krydsbaand to Nummers af Le Gaulois, disse vilde jeg bede om ikke blive sendte til mig; vær saa venlig at lade Postbudet vide, at han afleverer samme i min Bopæl hos Frk. Hallager No. Eet i lille Kongensgade; Breve derimod modtages med Taknemlighed. Hele Dagen i Dag har det regnet, men idet jeg nu skriver til Dem bryder Solen frem og det synes at den vil faae Magten. Det er som stak jeg Hovedet ind i "Roligheds" Stuer og saae de mange kjære Ansigter som altid lyste fornøiede til mig. Jeg vil troe og haabe at Alt er ved det gode Gamle og de elskværdige Søstre, Tvillingerne, leve og svæve i Glæde og Tilfredshed. I denne Uge, tænker jeg mig, besøge De vel Alle Helsingør og Hellebæk; glem ikke at bestige det flade Tag paa Kronborg Slot, at De kunde see ud over Sundet mod Kullen og særligt mod Hveen, hvor jeg tænker mig ligge mange Fartøier. Det andet Brev jeg igaar fik fra Deres Fader var fra Grev Moltke-Hvidtfeldt; hans Svigerinde Grev[inde] Maria Moltke, født Buchwald, som lever ved Kiel og ikke i flere Aar har været her, kommer til Glorup den 18 August, han vilde da at jeg skulle komme og være sammen med hende, da vi tidligere, i hans Faders Tid, have tilbragte deilige Dage paa Glorup. Det er saa veltænkt og opmærksomt af Grev Moltke og jeg kom saa glad og gjerne, men nu er jeg ventet paa Frijsenborg og har allerede skrevet om at Vognen afhenter mig paa Mandag (d. 17de) ved Aarhuus. Jeg kan altsaa ikke komme til Glorup før ved Udgangen af August og Gud veed om Grevinde Maria Moltke da er der! det vilde gjøre mig ondt, om hun allerede var afsted. Det er kjedeligt at man ikke kan rumme og have alt det Gode, som forundes Een. Hils Alle i Hjemmet, Store og Smaa, Nær- og Fjern- Beslægtede, de Gode i Kroquet-Spillet og de som kroquere! Carl haaber jeg har stadig Lykke i Aalefangst og er med Emil heel og holden, uden Stød og uden Fald. Den gule Iislænder heles vel paa Knæet, det er Mere end jeg endnu kan sige med mit Been! dog det lunter og jeg er bra forsigtig. Jeg lægger her i Brevet som Visitkort til Deres Moder nogle præssede Blomster fra Holsteinborg have, de kunde maaske ved Leilighed afbenyttes. Skriver De til Frøken Kjellerup, da hils hende. Jeg er glad ved at det er paa Heldingen med Stikkelsbærrene; jeg kunde næsten have Lyst til at sende hende en Æske med Kinderpulver. Skriver De til Fru Lund da ogsaa der en heel Bouquet af Hilsener, at fordele mellem Venner og Veninder ude paa Hellebæk. Og nu lev hjertelig vel!

Deres hengivne, ærbødige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad