Dato: 7. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 7 August 1868

Kjære, fortræffelige Fru Grevinde!

Inderlig Tak fordi Deres Naade saa snart og venligt skrev til mig. Gjerne kom jeg imorgen Løverdag for at vinde de to Dage, Søndag og Mandag men, men det lader sig ikke ordne; jeg maa blive ved den tidligere Bestemmelse at forlade Kjøbenhavn Mandag-Middag den 10de. Jeg finder jo da Vogn i Sorø, og naaer, haaber jeg, Holsteinborg før Klokken syv samme Aften. Deiligt var det, om Deres Naades og Hr Grevens Afreise faldt saaledes, at jeg kunde blive hos dem fra Mandag til Søndag; thi først Dagen derpaa (Mandag den 17de) er det den tidligste Tid jer ventet paa Frijsenborg, jeg fik saaledes fem hele Dage at blive paa det kjære Holstenborg, og af disse, tre sammen med Grevinde Danneskjold og hendes Børn, som jeg ret længes efter at see og kjende. En lille rødmosset Cavaleer, baaret af sin Amme, saa jeg for et Aars Tid siden paa Banegarden iSorøe. Ulrik Adolf er vel reist naar jeg kommer? men Christian-Christoph og Elisabeth svigter ikke! den kjære, hjerterige Enkegrevinde ser jeg jo, og jeg er forvisset om at hun er livlig og deltagende som før. Jeg er allerede med Tankerne derude, høre[r] Orgelet bruse og Psalmesangen lyde ind til mig. De hvide Blomster og fine Roser skinne i de store Buskbom-Sløifer udenfor Havedøren, de vilde Svaner ligge paa Vandet, og inde i den gamle Gaard hilse paa Væggene de gamle Konge-Billeder og deres høie Dronningers. Gid at nu Deres Naade maa have rigtigt godt af Opholdet i Soden; jeg har været der en enste Dag og syntes ikke om Stedet; Vandet smagte som om der var Blæk deri og Solen brændte saa at man selv maatte blive sort, som Blæk.

Med mit Been er det bedre, det egenlige Stød er helet, det er kun Suiterne efter Bandager etc. som har efterladt lidt piinlig Erindring, men før Mandag, siger Lægen, er jeg aldeles vel, (tør jeg nu kun ro ham). De jydske Sang-Gjester hørte jeg ikke. Her paa »Rolighed« er saa behageligt og jeg føler mig saa vel og velseet at jeg ikke gjerne flyver bort til Menneske-Vrimmel og Folkefest. Gud glæde og velsigne Deres Naade og alle Deres Kjære.

Af taknemligt Hjerte, ærbødigst

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus