Dato: 3. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

»Rolighed« den 3 August 1868.

Kjære fortræffelige Fru Grevinde!

I denne Morgen fik jeg Deres Naades Brev, i Dag er det altsaa den kjære Christian Christophs Fødselsdag, jeg skal notere det, for et kommende Aar; i Dag drikker jeg hans Skaal og sender ham de kjærligste Tanker, Gud bevare og velsigne ham! Deres Naade reiser altsaa til Soden midt i denne Maaned, jeg er glad derved, thi jeg troer at det vil gjøre Dem godt; med Hensyn til Tiden falder det ogsaa heldigt for mig; jeg maa endnu i denne Uge formedelst mit Been, der nu synes at komme sig, blive lidt i Ro, jeg reiser, om Gud vil paa Mandag den 10 August, helst tog jeg med det tidlige Morgentog, men da »Rolighed« ligger ½ Times Fart fra Jernbanen, og Toget gaaer 6½, satte jeg Huset her for tidlig i Bevægelse og jeg vælger derfor heller at gaae med Middagstoget som indtræffer i Sorø om Eftermiddagen 3½, er der da, som jeg jo tør haabe, en Vogn efter mig, saa kan jeg naae Holsteinborg før Klokken 7. Jeg veed nu ikke hvilken Dag, midt i Maaneden, Deres Naade og Hr Greven reise, men efter Deres venlige Brev forstaaer jeg, at det vil kunde smelte sammen med min Afreise til Frijsenborg, der er jeg indbudt til den 16de, 17de. Naar jeg nu kommer til Holsteinborg den 10de, vilde det være deiligt om det ordnede sig saa at jeg kunde blive en 5 Dage paa Holsteinborg; indseer Deres Naade allerede at det vil ikke kunde skee, da faaer jeg nok, før Ugens Udgang, et Par Ord, thi da maa jeg desværre opgive Besøget for denne Gang, men hører jeg Intet, da, som sagt, er jeg i Sorø Mandag Eftermiddag, den 10 August. Paa Frijsenborg bliver jeg til sidst i August da reiser Familien derfra til Brylluppet paa Juellinge200. Maleren Bloch og hans Frue ere ogsaa indbudne til Frijsenborg til den 18de og Maaneden ud. Sangerfesten201 herinde faaer jeg Intet af, da det generer mit Been; dog saae jeg det unge forlovede Kongelige Par202. Fru Melchior kjørte med mig ud af Strandveien, netop da Afreisen fandt Sted; jeg stod ved Strandbreden da de Kongelige Herskaber kom, Dronningen af Sverrig, lagde jeg Mærke til, strax kjendte mig, vor Konge var saa naadig at trykke min Haand og den kjære Kronprinds sagde mig et Par venlige Ord; han og hans Brud saae lykkelige ud; hun har en smuk Figur, en kongelig Holdning, et klogt, godt Ansigt og gjorte et særdeles godt Indtryk paa Alle. Gud give det unge Par en lykkelig Fremtid! Sommeren er saa sydlig varm og vedblivende, Aftnerne saa smukke, hvor maa der være velsignet paa Holsteinborg. Den kjære Enkegrevinde min hjertelige, ærbødige Hilsen! Gid at det nu maatte blive saa at jeg uden Uleilighed kunde tilbringe fem Dage fra den 10de August; men ikke sandt, det hører jeg aabent og snarest om.

Med taknemlig Hjerte Deres Naades ærbødige

H. C. Andersen.

.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus