Dato: 2. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

Holsteinborg d. 2. August 68.

Saa mange, "mange Tak for alle de hjertelige, milde Tanker Deres kjære Brev bragte bedste Etatsraad! - Gud give Benet saa reel Fremgang at De ikke mere maatte behøve Lægehjelp. Thi over 7 Uger forekommer mig næsten en lidt betænkelig lang Tid! saadanne et Saar kan i Deres Alder jo let faa det Indfald at holde sig aabent og det ønsker jeg Dem rigtignok ikke, da De igrunden er saa sund at De ikke behøver nogen saadan Afleder. Men forudsadt altsaa at De er saa vel at De tør reise fra Byen, saa beder jeg Dem gjøre det snarest muelig. Sagen er den: at jeg hele Sommeren har været elendig og min Mand derfor har bedet mig overveie - medens han i disse Dage er Kong Carls Gjæst paa Ulriksdal, medens han samtidig varetager sin Function som det danske Landhuusholdningsselskabs President ved det svenske Landmandsmøde - om jeg ikke kunde beskikke mit Huus saaledes at jeg, naar han midt i Maaneden tager til Ems kunde reise med ham, for i Soden - mit gamle gode Soden bruge en Kur for mig selv. Bodild skulde saa følge med mig. Paa Onsdag venter jeg vores nye Gouvernante Frøken Zeuthen, som jeg haaber vil bevare den Tillid jeg alt paa Forhaand har til hende, men inden jeg faaer talt med hende om disse Planer, synes jeg at jeg ogsaa skylder hende ikke at bestemme Noget. Min kjære gamle Svigermoder er til Tider saa svag saaat det egentlig er mig en stor Overvindelse at forlade hende, men jeg har sjelden følt mig saa elendig som i denne Tid; min Læge veed Inted til Lindring for mig og saa forekommer det mig at jeg næsten skylder mine mange Kjære itide at bruge noget Ordentligt, især da min Mand ønsker det saa Meget. Wanda med sine Børn blive saa indtil vi reise og det Samme haaber jeg af Dem. I Aftes vare vi hos den lykkelige Bedstemoder paa Basnæs4 - som lod til helst at ønske Deres Besøg i Septbr.; naar De altsaa som De skrev vilde være paa Frijsenborg sidste Halvdelen af August, - da var det jo yndigt hvis De strax vilde begynde Udflugten hos os - hvor Alle saa meget glædes til Deres Ankomst men mest dog

Deres hjertelig hengivne

M. Holstein

der altsaa kun nu venter Deres Bestemmelse med Hensyn til hvor og naar De vil afhentes! -

Imorgen er det Deres Gudsøns - Ghr. Christoffs Fødselsdag; han har en lille Fugleskydning.

Undskyld dette Jaskeri!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus (HCA A-854-0003)