Dato: 2. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

"Rolighed" den anden August 1868

Kjære Fru Henriques!

Det var ret uheldigt at jeg med Deres Svigerinde skulde være inde i Byen da De kom til "Rolighed", "lille Marie" var med Dem, det søde Barn! Etatsraaden saae ikke sin Etatsraadinde. Tiden flyver imidlertid frem og med mit syge Been staaer det stille, syv Uger ere gaaede og, Benet er ikke lægt, jeg har Besværlighed med Gang og Bandage. Under disse Forhold holder jeg ikke af at skifte Hjem og nu er snart Tiden at De og Deres Mand flyver bort. Saa gjerne kom jeg ud i Deres hyggelige Hjem, men jeg sidder fast og nu kommer tidligere Aftaler, der heller ikke heelt blive opfyldte. Fru Scavenius har i over en Maaned ventet mig, jeg opgiver det og er stillet saaledes at jeg kan det; hun skrev mig igaar til at Datteren, Fru Castenskjold paa Borreby har faaet sig en Datter og altsaa er Bedstemoderen der. Grevinde Holstein og hele Familien paa Holsteinborg har jeg ikke seet iaar, derfor vilde jeg gjerne derhen, men ogsaa det hliver kun et Par Dage, da det Besøg jeg hele Sommeren saa særligt glædede mig til, at komme til Frijsenborg, hvor jeg ikke har været i to Aar og hvor det gamle Slot har reist sig [i] fornyet Herlighed, kun kan finde Sted i August, da Familien, skriver Grevinden, reise bort med Maanedens Udgang. Endnu nogle Dage maa jeg see det an med mit Been, tager jeg da 6 a 7 Dage til Holsteinborg saa naaer jeg dog ikke Frijsenborg før midt inde i August. Altsaa faaer jeg intet Samliv med min "lille Etatsraadinde" i denne Sommertid, men hendes Fru Moder haaber jeg at hilse paa i denne Uge og naar Vinteren kommer begynde igjen de smukke Fortidsdage, saa samles igjen den hele Kreds, det Aandfulde-Skjønne-Hjertelige, som hører hjemme i Fru Thereses Stuer. Igaar kjørte Deres Svigerinde med alle Gjæsterne Deres Huus forbi, vi skulde til Bellevue og see Kronprindsen og hans elskværdige Brud; han, ligesom Kongen, var saa hjertelig at sige mig et Par venlige Ord. Ved alle Leiligheder er den kongelige Familie naadig og opmærksom mod mig. Med Frøken Hammerik og hendes Brudgom talte jeg! hvor saae han sygelig og medtaget ud, men i dette Solskins Veir og hos sin smukke Brud, kommer han sig nok. Nu glæder De Dem vel til Badereisen. Jeg ønskede dog hellere at De kom til Schweiz eller ned i Pyrenæerne. Fra "Roligheds" Beboere har jeg mange hjertelige Hilsener til Dem! men lydeligst flyve de fra Deres taknemlig, hengivne

H. C. Andersen.

E. S. Mange Hilsener til Gemalen!

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 176-79)