Dato: 26. juli 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

612. Til Henriette Collin.

»Rolighed« Søndag 26 Juli 1868.

Kjære Fru Collin !

Imorgen, Mandags vilde jeg komme til Hellebæk, men vi have Fremmede her paa »Rolighed«, og man vil da gjerne beholde mig, der bliver saaledes intet af Udflugten, men vil Gud, at jeg er rask og Veiret ligesaa, da kommer Jeg et Spring over morgen Tirsdag. vil De sørge for at Solen skinner, Luften har Sommervarme, Søen ruller, uden at det dog blæser, eller at den ligger som et udspændt Klæde. Jonas var saa elskværdig i for­gaars Aftes at besøge mig, han saae særdeles vel ud og var sneget behage­lig672; havde han taget mod Middags Indbydelse til i Dag skulde han endnu mere roses, men han var ikke til at overtale. Etatsraad Drevsen har endelig ogsaa besøgt mig. Det var høist elskværdigt at Deres Mand endnu engang saae til mig; han kom i Onsdags Formiddags netop da jeg var kjørt ind til Byen; Fru Melchior var ogsaa derinde og beklagede særligt at hun ikke saae Deres Mand og fik ham overtalt til at spise her. Hun og Familien sende mange Hilsener! Nu gaaer jeg meget godt paa Benet; det er vel ikke ganske lægt, jeg behøver endnu Blyvand og Bandage, for det første kan jeg endnu ikke gaae med nedrænget Skindebeen, uden for Læger og Yndere af det »Zerrissene«. Endnu en 8 a 10 Dage bliver jeg paa Rolighed og tager da lidt til Holsteinborg og Frijsenborg, paa det sidstnævnte Sted træffer jeg sammen med Bloch der skal over at levere Tegninger til de nye Loft­ Malerier; hans unge Frue er indbudt med ham. Iaar er vel De og Frøken Louise tilfreds med den danske Sommer?, jeg klager ikke! Hollænderen van Kneppelhout med Frue og Svigerinde, samt Vilhelm Boye, vare for­leden Torsdag herude til Middag paa »Rolighed«, Veiret var særdeles smukt, en Vandring gjennem »Rosenvænget« blev foretaget, den længste jeg endnu i sex Uger havde foretaget, men mit Been var dog ikke stærk nok mærkede jeg; igaar gik jeg fra Grønningen til Sølvgaden, men maatte saa tage en Vogn; saaledes staaer det sig med min Gangbarhed, saa at jeg for­udseer at jeg denne Gang maa opgive »Collins Kilde« som jeg foraltid op­ giver »Nilens Kilder«. Fra »Roligheds« Have har nyeligt fundet en stor Regnorme673-udvandring Sted, til det skjønne Hellebæk, de ville674 nok be­søge Fiskene for hvem de havde en stor Interesse da de kjendte Historien om Jonas i Hvalfiskens Bug og troede nu at de skulde komme samme Sted indførte af samme berømte »Jonas«, Navnene Bille og Collin, interesserede dem mindre. Vil De nu hilse Familie og Familier, de som ligge paa Landeveien, og de675 som ere høiere stillede, med Udsigt over Huset hvor Sønnen banker sin Fader og »Etatsraadinden« henter Byens Befolkning anført af »den tappre Skrædder«. Himlen bevare Dem og Deres, item det gode Veir!

Ærbødigst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost