Dato: 20. juli 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

611. Til Henriette Collin.

»Rolighed« den 20 Juli 1868.

Kjære Fru Collin!

Skulle vi slutte efter Brevenes Mængde, da er nok, fra Deres Side, det gamle Venskab forbi mellem os, ikke et Ord faaer jeg. Det er sørgeligt! og med Benet er det næsten ligesaa. Imorgen er det sex Uger siden jeg stødte det og endnu i Dag har Lægen forordnet lunkne Omslag hver anden Time. Jeg gaaer ellers ganske godt; har671 et Par Gange kjørt ud, saaledes forleden besøgt Puggaards, til hvis Sølvbryllup igaar, jeg var indbudt, men Benet taaler dog ikke de sædvanlige Anstrængelser, det seer ikke godt ud og brænder. Deres Datter besøgte mig, Deres Mand var ligesaa elskværdig, Linds vare ogsaa indee før de reiste, selv Fru Drevsen og Einer have hver seet eengang til mig,ja Viggo endogsaa to, saa at jeg ikke aldeles synes glemt af den collinske Familie. Jonas mødte jeg forleden paa Gaden, han var indbudt her paa rolighed men havde andre Planer. De veed i Mathematiken at man fra to givne Størelser kan slutte sig til en tredie, det Experiment stillede sig da jeg læste Dagbladets Beretning fra Norge. »Det sidste Lev vel fik vi fra Alsgaard«, og »Indseilingen mindede om Cartagenas Havn«, deraf saae jeg at Referatet kom fra Hr Jonas Collin; det glædede mig iøvrigt at læse, det var kort, klart og livligt. Han saae vel ud, da jeg mødte ham. Hils Theodor og tak ham for hans brev. Dr Melchior besøger mig daglig, Benet er blevet badet med en Opløsning af Helvedssteen, jeg har Olieklud paa og i Dag, som sagt Grød-Omslag, imorgen vil Lægen sige hvorledes Benet har artet sig; et varmt Søbad, han raadede mig til, bekom det ikke saa godt. Bjørnson har endeligt sendt mig »Fiskerjenten«, det vil sige, den som han har overdraget at give mig den, bragte først i forrige uge – Bogen. Den første Deel i samme er glimrende, jeg var glad i den, men den anden halve Deel, opfylder aldeles ikke de givne store løfter, det er saa uklart, saa bredt; havde jeg eller en Anden leveret denne bog, Gud bevares hvor Clemens da vilde have plumret op i det Givne. Det charakteristiske Besøg af »Prædikeren« er uden Betydning, har ikke noget med »Jenten« at gjøre og hvoraf veed jeg at hun har et stort dramatisk Talent og maa gjøre Lykke. Hendes første besøg i Theatret minder ogsaa lidt for meget om H.C.Andersen 1819. Da jeg reiste bad jeg Frøken Hallager hver Maaned (den 20de) at hæve sine 25 Rdlr hos Etatsraad Collin, hun har opfyldt mit forlangende een Gang, nemlig den 20 Mai, troer jeg, men ikke 20 Juni og i Dag er det 20 Juli, hun sender derfor paa Onsdag en Qvitering til Deres Mand i Sparekassen, han vil være saa god at betale hende, af min formue, selv har jeg ikke saa mange rede Penge. Er de saa elskværdig at sige ham det. De er velglad ved Kronprindsens Forlovelse, mig fornøier den meget, jeg skrev ham til igaar, jeg kunde ikke andet. De veed vel at Ludvig Zinn er død, lidesaa Fru Skovgaard; den unge Skuespiller Nielsen. Den ene drager bort efter den anden. Jeg humper efter paa Benet. Seer De Fru Raasløv da bring min Hilsen og spørg hende om de to Eventyr den unge Frøken lovede at sende til Amerika, der hen ere de ikke komne, skriver man.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter