Dato: 14. juli 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Knud A Claussen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 14de Juli 1868.

Kjære Hr. Clausen!

Først i disse Dage er jeg, fra en Reise i Udlandet, kommet hjem igjen til Kjøbenhavn og har her modtaget Deres hjertelige Brev, som jeg paa det inderligste takker Dem for, der er en Naturlighed, en Elskværdighed deri, saa at jeg synes vi nu kjende hinanden; jeg veed og forstaar at jeg har en Ven i Dem og hjertelig rækker jeg Dem her Haanden til Tak. Deres første Hilsen fik jeg i Altona, hvor jeg laa syg paa min Hjemreise; Deres smukke Digt til mig var efter Bergens Avis blevet optaget i det danske Blad "Figaro" og dette sendtes mig. [se: 13982 ] Jeg var glad ved Hilsenen og dertil glad ved at Digtet var saa smukt, hvem iøvrigt Hr. Clausen var, vidste jeg ikke. Min Omgivelse glædede sig ogsaa over den digteriske Udtalelse, og her i Kjøbenhavn har det, saa vidt jeg ved, tiltalt Enhver. I April begyndte jeg en lille Reise i Udlandet, blev en fjorten Dage hos Venner i Amsterdam, gik over Belgien til Paris og derfra til Schweiz; paa Tilbageveien kom jeg til Ems og da jeg en Aften her gik til mit Værelse havde man i den halvmørke Gang stillet en jernbeslaaet Kuffert, jeg saa den ikke, løb imod og stødte Hul paa Skinnebenet; det er netop i Dag fem Uger siden og Benet er ikke helet. Jeg overanstrængte det ved at reise fra Ems til Altona, saa at jeg her, efter Lægens Raad, maatte slaa mig til Ro og blive hele fjorten Dage inde, før jeg turde reise videre. Under denne Stillesidden fik jeg Deres smukke Digt og det kom som en forfriskende Hilsen fra Norden. Nu har jeg været otte Dage i Kjøbenhavn, eller rettere her tæt udenfor Byen, paa et smukt Landsted ved Sundet, hos kjære Venner, hvor jeg har det saa hyggeligt og velsignet som Sommer og godt Hjertelag kan forunde det. Inderlig Tak for Deres Brev og de medfulgte Digte, som alle aande Begavelse og et varmt Hjerte. Digtet, der slutter sig til Improvisatoren har De delt i to Stykker, det første Parti forekommer mig noget almindeligt, men det sidste har Flugt og Skjønhed. Glæd mig ved Leilighed med nogle Ord. Ved Juletid udkommer fire Bind, som slutte sig til de fire ogtyve bind, der allerede er udkomne af mine samlede Skrifter, disse fire nye Bind ville indeholde alle de seneste nye Eventyr og Historier, som ikke findes i Samlingen, ligesom ogsaa en Deel Reisebilleder, som findes spredte rundtom. Jeg skal tillade mig at sende Dem disse fire Bind, i Dag vedlægger jeg et Portrætkort, senere skal De faae et bedre, naar jeg har eet. Fra en Dame i Bergen – har jeg modtaget en Skrivelse, jeg med et par Ord maa besvare, vil De være saa god at give hende disse. Har jeg endnu flere Venner i Bergen, da bringe disse min Hilsen, men selv modtage De den hjerteligste fra Deres meget hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm