Dato: 9. juli 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

"Rolighed" ved Kalkbrænderiet den 9 Juli 1868.

Kjære Ven!

De maa dog vide at jeg er i Byen, eller rettere, tæt ved Byen, paa "Rolighed" hos Grosserer Melchiors. Jeg kom i Løverdagsaftes, men sidder endnu, som allerede i flere Uger, bundet til Stedet og venter hver Dag af Lægen Tilladelse til at tumle mig. Fra Schweiz troer jeg det var, at jeg skrev Dem til. Hjemveien lagde jeg over Baden-Baden og Ems; paa dette sidste Sted blev jeg to Dage; Aftenen før jeg vilde afsted havde jeg det Uheld at støde Hul paa mit Skinnebeen, idet jeg løb mod en Kuffert man havde stillet paa Gangen udenfor min Dør. Jeg maatte i to Døgn ligge med Isvands Omslag, paa fjerde Dag gav Lægen mig Lov at reise, men det var en piinlig Fart, de tre Dage over Køln og Hanover til Hamborg. Saaret brændte, Benet hovnede, jeg følte mig ganske febril; Lægen raadede mig at blive nogle Dage, en velhavende gjestfri Kjøbmandsfamilie tilbød mig deres Huus; Lægen, gift med Grosserer Melchiors Søster, besøgte mig daglig, jeg havde Alt hvad Velstand og god Villie kan skaffe Een; hele 14 Dage maatte jeg imidlertid sidde stille og fik da endelig Lov at reise; jeg indtraf, som sagt, i Løverdags og blev fra Banegaarden strax hentet ud til Melchiors, hvor jeg jo har det udmærket, kun at Benet endnu ikke vil heles, jeg tør ikke bevæge mig meget og er saare træt af ideligt at sidde, dog om faa Dage, mener Lægen, jeg igjen er rask, men husk det er nu paa femte Uge siden jeg stødte Benet.

Jeg skriver i Dag dette Par Ord til Dem, deels for at De kan vide jeg her, deels for selv at vide hvorledes det gaaer med Trykning.

Hils Deres Kone, Moder og Søstre, hils Broderen og hans Frue, bevar mig dertil i venlig Tanke, som De altid er det for Deres hengivne

H. C. Andersen

Til Hr Boghandler Th. Reitzel.

E.S. Hils Hr Müller!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 58, 60-61)