Dato: 8. juli 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 8 Juli 1868

Kjære Hr Henriques!

Hele fjorten Dage maatte jeg blive i Altona før tillod Hr Dr Marcus mig ikke at reise; i Løverdagsaftes kom jeg til Kjøbenhavn, Deres Søster og hendes Døttre modtoge mig paa Jernbanen og førte mig til "Rolighed", De veed da at jeg har det udmærket, kun ikke med Benet; igaar var det netop fire Uger siden jeg stødte Hul paa det og endnu, efter al den Stillesidden og Lægernes Forsikkring om mit "gode Kjød" til at læges, er Saaret aabent og i denne Morgen endnu brændende. Jeg længes efter at see Dem Deres Frue og Børnene, men det skeer nu ikke i den første Tid indseer jeg nok; dog Dem, kjære Ven, seer jeg maaskee, en Dag naar De kjører ud og i Flugten aflægger et Besøg hos Deres Søster. Tak for Brevet De sendte mig da jeg var i Altona. De skrev deri at De ikke vilde fortælle om Festen paa Rolighed, da Deres Søster vistnok vidtløftigt havde meddeelt mig samme; hun skrev: "jeg fortæller ikke om Festen og Skaalerne, da min Broder har skrevet til Dem og altsaa vistnok udførlig meddeelt det Hele". Saaledes fik jeg slet ikke Noget at vide. Det er deiligt at Deres Frue er saa vel og det er yndigt at den lille "Etatsraadinde" er trofast som sig sømmer en ung Danneqvinde. Kys hende! Hils alle Børnene og beed Deres Frue glæde mig med et Par Ord. Hils vore fælles Venner og Veninder i Naboskabet derude. Saa snart De kan hører jeg vel fra Dem kjære Hr Henriques, i Prosa eller paa Vers.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 173-75)