Dato: 3. juli 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Odense den 3de Juli 1868.

Kjære Fru Melchior! Igaar, seent paa Eftermiddagen, kom jeg her til Odense. Jeg vilde saa nødigt svigte Biskoppen, der for min Skyld havde indrettet det saaledes at han blev fra sine Rundreiser i Stiftet hjemme naar jeg kom her; men imorgen Løverdag vare de bestemte 14 Dage hengaaede og jeg vidste han da maatte igjen tage afsted. Hr Dr: Markus, som iforgaars besøgte mig og forbandt Benet tillod mig Reisen, og jeg tog altsaa fra Altona igaar i den tidlige Morgen. Det var noget besværligt at stige ind og ud af Banevognene, Saaret saae heller ikke saa ganske godt ud i Aftes og brænder i Dag, men det er vistnok saa naturligt. Nu bliver jeg aldeles i Stilhed her i Bispegaarden til imorgen (Løverdag den 4de) og tager da med Hurtigtoget som afgaaer herfra 4½, og indtræffer i Kjøbenhavn om Aftenen, jeg troer Kl 10, maaskee lidt efter; da tillader jeg mig efter Deres venlige Indbydelse at kjøre fra Banegaarden lige ud til "Rolighed", hvor jeg uendeligt glæder mig til at see Dem Allesammen og veed, at jeg er velkommen; der haaber jeg, Benet snart vil heles, uagtet jeg i Dag ikke er meget glad ved dets Udseende, nu paa fjerde Uge efter Stødet. - Fra Warburgs har jeg mange Hilsener, de vare indtil det sidste Øieblik uendeligt opmærksomme mod mig, begge fulgte mig paa Banegaarden, smukke Blomster sendtes mig fra Fru Donner, endnu ere de friske. Besøgene paa Glorup, Basnæs og Holsteinborg opgiver jeg indtil videre og flyver mod "Rolighed" og alle Kjære der! Fra Deres Svigersøn fandt jeg her i Odense et venligt Brev, han er vel nu nordpaa, hans Frue og Børnene sender jeg hjertelige Hilsener. Snart, om Gud vil, den Aften imorgen, sees vi! Deres Mand og Børn de kjærligste Hilsener.

Hjerteligst

H.C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad