Dato: 3. juli 1868
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

609. Fra Henriette Collin.

Aalsgaard [ 3.Juli 1868 ]

Det gjør mig oprigtig ondt kjere Andersen at vide Dem lænkebunden til Altona og ovenikjøbet til et bestemt Stue i Altona'ndash;Imidlertid er det mit faste Haab at disse Linier skal træffe Dem i Deres Fødebyes venlige Arme og er De først der, saa glemmer De snart de overstaaede Lidelser'ndash; Louise fik engang af sin tyske Lærer den Stileopgave »Warum freut mann sich nach überstandenen Leiden«–og hun besvarede den med de Ord »Weil sie überstanden sind.«–

Saaledes vil jeg nu tænke mig Dem kjere Andersen, og er De først paa Sjælland og indenfor Roligheds gjæstfri Mure, saa veed vi Dem jo i de bedste og kjerligste Hænder, der hvor Villie og Evne i fuldeste Maal række hinanden Haanden for at berede Dem et Hjem, saaledes som De ønsker det.–

Naar De saa faar hvilet ud og samlet Kræfter saa længes De efter flere gamle Venner og saa kan De ikke holde det ud før De har besøgt Hellebæk og saa synes De at »en Hytte og nogle Hjerter« er ogsaa godt'ndash;–

Jeg har en speciel Hilsen til Dem fra Mathilde Fibiger, hun sagde saameget smukt om Dem at vi nær var kommet op at skjændes!–naa det er sandt, endnu nænner jeg da ikke at drille Dem'ndash;vi vare ganske enige'ndash; naar hun er i rigtig daarligt humeur sværmer hun især for Andersen!– Jonas er, som vel Edvard fortæller, i Norge, Vi Andre leve i idyllisk Tar­velighed vort Fiskerliv, og om jeg end nødig vil antages for det som man i Almindelighed forstaar ved en »Fiskerkone«–saa har jeg dog ikke saa lidet tilfælleds med en Saadan NB herude.–

Vahlia er hos os og sender Dem sin venligste deltagende Hilsen'ndash;Louise gjør ligesaa og beklager kun at De ikke kan læse hindes Skrift da hun ellers vilde skrive Dem et langt Brev til'ndash;

Og nu mit oprigtigste Lev vel kjere Andersen'ndash;Hold humeuret670 godt oppe'ndash;man kan dog gjøre en heel Deel selv og det hjelper saa godt paa det syge Been, naar Sindet er frodigt'ndash;Tænk paa al den Lykke der er skjænket Dem her i Livet og paa Deres mange Venner, saa veed jeg at der ogsaa falder en lille Tanke af til

Deres hengivne

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost