Dato: 24. juni 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Altona den 24 Juni 1868

&;i

Kjære fortræffelige Ven!

Naar De modtager dette Brev har De faaet mit Telegram at Lægen ikke tillod mig at reise imorgen (Torsdag), han mener at jeg endnu maa blive et Par Dage for at Benet kan heles, endnu seer det ikke ganske godt ud og brænder; dog haaber jeg saa betids at indtræffe, at jeg kan være, et Par Dage sammen med Dem og Deres Familie før De, den 4 Juli forlade Bispegaarden. Jeg længes meget efter at komme der og efter et Par Dage at naae Kjøbenhavn. Jeg var ogsaa reist imorgen havde ikke Lægen sagt at han fandt det bedst at jeg endnu blev lidt i Ro, da jeg ved at reise let kunde igjen sættes tilbage i Helbredelse. Jeg veed ikke Dagen jeg _ommer afsted, men da jeg ønsker den snarest, tør jeg ikke bede Dem sende de Breve som ligge til mig i Bispegaarden, jeg tænker at Vedkommende paa een eller anden Maade vide, at jeg er Patient; man har sagt mig at det stod i en Avis, men om det er i en dansk eller i en tydsk veed jeg ikke. Det er hos Hr John Warburg, Palmaille 31 i Altona jeg er blevet saa vel optaget; jeg har en fortræffelig Læge, Dr. Markus, gift med en Søster til Grosserer Melchior i Kjøbenhavn; hver Morgen ,seer han til mig og er høist omhyggelig. Veiret er meget varmt, men jeg har Værelse mod nord, hvor jeg sid­der ganske kjølig; i Verandaen eller Haven er det derimod som i en Bagerovn. Hils paa det hjerteligste Deres Kone, Børn og Alle som venligt tænke paa Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus